Scientific Online Resource System

Social Medicine

Стереотип на дъвчене на пациенти с различни протезни конструкции

M. Димова, Д. Kонстантинова

Abstract

Целта на авторите е да се проучи стереотипа на дъвчене по отношение на бързината при пациенти с различни протезни конструкции. Субективното изследване е проведено сред 444 пациента - 200 мъже (45%) и 244 жени (55%) на средна възраст 3617.3 г., протезирани с металокерамични конструкции (12.16%), с моделно-лети протези (10.36%) и с цели протези (10.14%); с неснемаемо протезиране над интраосални имплантати (15.54%), с интактни съзъбия (контролна група) (38.74%) и със скъсени зъбни редици (13.67%). Обективно скоростта на дъвчене е изследвана на 185 пациента доброволци с два вида тестова храна. Получените резултати показват, че няма връзка между субективната оценка на пациентите за стереотипа на дъвчене и реално измерените движения в нито една от групите пациенти.

Keywords

chewing stereotype, chewing efficiency

Full Text


References

Витанова Л., Р. Гърчев, Физиология на лицево-челюстната област, Арсо, 2000, 54-55

Константинова Д., Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”, Варна, 2016

Oesterberg, T., B. Steen: Relationship between dental state and dietary intake in 70 year-old males and females in Goteborg, Sweden: a population study. J Oral Rehabil, 1982, 9, 509-552

Palmer, J. B., N. J. Rudin, G. Lara, A. W. Crompton: Coordination of mastication and swallowing. Dysphagia, 1992, 7, 187-200

Rovira-Lastra, B, E. I. Flores-Orozco, J. Salsench, M. Peraire, J. Martinez-Gomis: Is the side with the best masticatory performance selected for chewing?, Archives of oral biology, 2014, 59, 1316-1320

Van der Bilt, A., L. Engelen, L. J. Pereira, H. W. van der Glas, J. H. Abbink, Oral physiology and mastication, Physiology & Behavior 89, 2006, 22-27

Veyrune, J. L., C. Lassauzay , E. Nicolas , M. A. Peyron , A. Woda: Mastication of model products in complete denture wearers, archives of oral biology, 2007, 52, 1180-1185

Woda, A., K. Foster, A. Mishellany, M. A. Peyron: Adaptation of healthy mastication to factors pertaining to the individual or to the food, Physiol Behav, 2006, 89, 28-35
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2136

Refbacks

Font Size


|