Scientific Online Resource System

Social Medicine

Потребности на бременните жени от акушерски грижи

П. Дилова, С. Aлександрова-Янкуловска

Abstract

Необходимостта от подобряване на достъпа на бременните до здравни грижи е посочена в Националната здравна стратегия (2014-2020). Акушерките имат компетентност да проследяват протичането на нормална бременност. Целта на проучването е да установи потребностите на бременните жени от акушерски грижи и степента на доверие към самостоятелните акушерски практики. В периода януари 2015 - януари 2016 година чрез пряка индивидуална и пощенска анкета са обхванати 76 бременни жени с нормална бременност в последен триместър на бременността, посещаващи женска консултация в гр. Плевен. Според 61.9% от анкетираните, съществуването на самостоятелни акушерски практики е полезно, a 65.5% биха се доверили на акушерка да наблюдава бременността им. Непрекъснат достъп до акушерка е необходим за 56.6%, като предпочитан е телефонния контакт. 63.2% от респондентите смятат, че домашните посещения от акушерка са необходими. Основните очертани предимства са възможността за разговор в спокойна атмосфера и по-добрата подготовка за родителство. Потребностите на потребителите на акушерските грижи поставят сериозни предизвикателства към организацията на пренаталните грижи и професионализма на акушерките.

Keywords

pregnant women, midwifery care, needs

Full Text


References

Димитрова Д. Оценка на доверието към акушерската професия сред бременните жени у нас. Сестринско дело, 2012, бр. 2 Стр. 11-15

Директива 2005/36/Eо на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22. Достъпна на адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content.

Закон за лечебните заведения, Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., посл. изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г.

Наредба № 1 за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, обн.

ДВ. бр.15 от 18 февруари 2011 г., изм. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2011 г.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ обн. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2005 г. загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.

Национална здравна стратегия (2014-2020), https://www.mh.government.bg

Програма „Майчино здравеопазване“, http://www.nhif.bg

Регионално бюро за Европа. „Здраве 2020“ Европейска политическа рамка и стратегия за 21-ви век, достъпно на адрес: http://ncphp.government.bg

Стоименов, Г. Акушерство и гинекология. МФ, София, 1990, с.582-583.

Тончева С., В. Димитрова. Ролята на акушерката при консултирането на жени. Trakia Journal of Sciences, 2008, Том 6, Бр. 2, с. 23-25.

Тончева С. Создание акушерского консультативного центра для отслеживания хода нормально протекающей беременности и послеродового периода со стороны акушерки, Медсестра, 2012, 6, стр. 32-39.

De Bruin-Kooistra M1, Amelink-Verburg MP, Buitendijk SE, Westert GP.Finding the right indicators for assessing quality midwifery care. Int J Qual Health Care. 2012 Jun;24(3):301-10. doi: 10.1093/intqhc/mzs006.

Epub 2012 Mar 28.

International Confederation of Midwives. Essential Competences for Basic Midwifery Practices, revised 2013. http://www.internationalmidwives.org

Janssen, B.M., Wiegers, T.A. Strengths and weakness of midwifery care from the perspective of women. Evidence Based Midwifery: 4, 2006, nr. 2, p. 53-59

Nursing Midwifery Services Strategic Directions 2011-2015. This publication was produced by the Health Professions Networks, Nursing and Midwifery Office Department of Human Resources for Health World

Health Organization. Аvailable at: http://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/

WHO, United Nations Population Fund, UNICEF. Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care A guide for essential practice (3rd edition). Available at: http://www.who.int

WHO, The midwife in the community. Аvailable at: http://www.who.int

Wiegers TA. The quality of maternity care services as experienced by women in the Netherlands. BMC Pregnancy and Childbirth. 2009;9:18. doi:10.1186/1471-2393-9-18.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2137

Refbacks

Font Size


|