Scientific Online Resource System

Social Medicine

Програми за поддържащо лечение с метадон хидрохлорид за пациенти с високорисково поведение: специфики, проблеми и перспективи

Цв. Райчева, Цв. Tърпоманова

Abstract

Целта на разработката е да провокира дискусия за необходимостта от промяна във философията и нормативната уредба във връзка с организацията на програмите за лечение с метадон хидрохлорид за пациенти с високорисково
поведение в посока на функционирането им като програми за намаляване на вредите. Изследвани са някои възможности
за намаляване на бариерите за включване на тази специфична група пациенти в поддържащи програми, както и
очакваните резултати в посока увеличаване на задържането в лечение и подобряване на ефективността на лечебния
процес. Проведено е сравнително проучване на 362 лица, преминали на лечение през програми за лечение с метадон хидрохлорид през 2015 година. Програмите приемат основно пациенти с високорисково поведение. Изследването проследява само показателя „задържане в лечение`, като се има предвид разликата в местоположението на програмите по отношение на основната целева група. Проучването показва, че най-висок процент задържали се на лечение пациенти има в
програмата, в която е избегнато смесването на потоците пациенти и се намира в общността на пациенти с високорис-
ково поведение. На базата на получените резултати е предложен модел за организацията на програми за пациенти с високорисково поведение с цел развитие на подходящо, цялостно, базирано на доказателства и ефективно лечение, грижа и подкрепа за употребяващите интравенозно наркотици, живеещи с вируса на ХИВ/СПИН.

Keywords

methadone programs, high-risk behavior, harm reduction, people who inject drugs, low-threshold programs


References

Наредба от 29 юни 2012 г. за изменение на Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“ (ДВ, бр. 78 от

г., изм. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.)

Обобщени данни от годишните отчети на програми за лечение с метадон хидрохлорид.

Райчева, Цв., Ц. Дончева, Д. Кръстева, Б. Пеева и Е. Грашнов, Насоки за добра практика в субституиращото лечение, София 2007, 978-954-9448-05-4.

Райчева Цв., В. Богданова, А. Любенова, Развитие на политиката за превенция и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества в България, сп. „Социална медицина“, бр. 2-3, 2010, 31-33

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ, СПИН и ППИ (2008-2015), https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/

/17/programa-preventsiya-hiv-2008-2015.pdf.

A public health and rights approach to drugs, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Geneva 2015.

Basic Principlesf or Treatment and PsychosocialSupport of Drug Dependent People Living with HIV/AIDS, WHO 2006, ISBN 92 4 159473,ISBN 978 92 4 159473 8.

Clinical Protocol for the WHO European Region, HIV/AIDS treatment and care forinjecting drug users, chapter_5.pdf).

Effect of low-threshold methadone maintenance therapy for people who inject drugs on HIV incidence in Vancouver, BC, Canada: an observational cohort study,The Lancet HIV, v.2, №10, e445–e450, Oct 2015 http://thelancet.

com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(15)00129-0/fulltext.

Guidelines for the psychosocially assisted pharmacological treatment of opioid dependence, World Health Organization 2009.

Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations, 2014,WHO.

Results From the First Low-Threshold Methadone Maintenance Treatment Program in Bucharest, Romania, Adrian Abagiu, //www.drugabuse.gov/international/

abstracts/results-first-low-threshold-methadone-maintenancetreatment-program-in-bucharest-romania.

What is low threshold methadone maintenance treatment? Carol Strike, Margaret Millson, Shaun Hopkins, Christopher Smith, International Journal of Drug Policy 24 (2013) e51– e56 http://www.ijdp.org/article/S0955-

(13)00079-0/pdf.

UNAIDS The preventionof HIV infection throughinjecting drug use, Mike Trace, Diane Riley, Gerry Stimson.,THE BECKLEY FOUNDATION, Drug policy programme, September 2005.

WHO, Treatment of injecting drug users with HIV/AIDS: promoting access and optimizing treatment delivery WHO, 2006, ISBN 924159372 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2138

Refbacks

Font Size


|