Scientific Online Resource System

Social Medicine

Обществено-частен пазар на здравни услуги

E. Делчева

Abstract

Цел на настоящата статия е да представи развитието на обществено-частния пазар на здравни услуги в България в периода 2005-2014 или 2015 година на фона на реформаторските процеси в други страни и в България.
Прилагат се два изследователски подхода: документален - изследващ по-ярките промени и явления в здравните пазари в
страната и други държави по библиографски източници и статистически - анализ на динамиката, обхвата и основни
структури на пазара в България с използване на статистически данни (натурални и стойностни показатели) на НСИ от Национални здравни сметки и социална статистика. Резултатите показват, че частният сектор (според собствеността) доминира в извънболничната помощ и аптечния сектор, докато според финансирането има най-висок дял в аптечния сектор, следван от извънболничната помощ и най-малък - в болниците. В периода от 15 години се наблюдават най-високи ръстове на частните разходи за аптечни и оптически стоки, следвани от извънболничните и болничните разходи.

Keywords

public-private market, health care, market failure, Bulgaria

Full Text


References

Вълков А., Управление на качеството на здравните услуги: интегриране на производствената и потребителската ориентация, Инструменти

за повишаване на качеството на публичните услуги. – София : Издателски комплекс – УНСС, 2014, 149-191.

Герчева С., Публичните разходи и пазарните дефекти в здравеопазването: Дис. за прис. на образов. и науч. степ. "доктор", Варна, Икономически университет – Варна, 2004, 198 с.

Горчилова Д., Резултати от анкетно проучване „Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги“, в: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги, София , Издателски

комплекс-УНСС, 2014 , 198-220.

Гладилов Ст., Евг. Делчева, Икономика на здравеопазването, Принцепс, 2009, 398 с.

Делчева Е. и кол., Пазарни и непазарни дефекти в социално-културната сфера, Стопанство, 2000, 196 с.

Делчева Евг., П. Атанасов, Пазарна трансформация в здравеопазването, в: Пазарна трансформация в социално-културната сфера, изд. Стопанство, 2007, 9-62 с.

Делчева Е., Повишаване на конкурентоспособността на здравеопазването в България, София, Авангард Прима, 2009, 192 с.

Делчева Е., Неравенства в осигуреността на здравеопазването с ресурси, Социална медицина, 2015, N 4, 4-7.

Димова Ан., М. Попов, М. Рохова, Здравната реформа в България, Отворено общество, 2007, 343 с.

Димова А., и др., Здравни системи в преход. България: анализ на здравната система, 2012, Варна, Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, 2013, 202 с.

Иванов, Л. Грешки в здравните реформи, Социална медицина, XXI, 2013, N 2, 4-10.

Зафирова, Ц., Д. Серафимова, Б. Митев, Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в община Варна в конкурентна

среда, Варна: Наука и икономика, 2010 – 256 с.

Касова Е., Й. Йорданов, Анализ на търсенето и предлагането на медицински услуги на вътрешния и външен пазар, Социална медицина, 2014, 37-39.

Неформални плащания в системата на здравеопазването – доклад от проучване, Институт “Отворено общество”, София, 2008

Русева, К. Нова предприемаческа култура и управление в специализираните болници за рехабилитация, Здравна политика и мениджмънт,

, N 4, 49-53.

Спиридонов С., М. Дякова, Ролята на пазара в здравеопазването в рамките на здравна реформа в България, Обща медицина, 2009, 11, 4

Чобанянева Ив., А. Димова, Управление на качеството в здравеопазването, ИК Стено, Варна, 2004

Anton S., Financing health care in Romania and access to health services, The USV annals of economic and public administration, vol.12,is. 1, 2012

Bloom G.,H. Standing, R. Lioyd, Market information assimetry and health care: Towards new social contracts, in: Social Science &Medicine, vol. 66,is.10,May 2008, p. 2076-2087

Botje D., N.Klazinga, C.Wagner, To what degree is the governance of Dutch hospitals oriented towards quality in care? Does this really affect performance? Health policy, 113, 2013, 134-141

Competition in Health Care: Reforming the NHS (edited by An. Culyer, Al. Maynard, J. Posnett, Macmillan Press, 1990, 254 p.

Cylus I.,I.Papanikolas, An analysis of perceived access to health care in Europe: how universal in universal coverage? Health policy 119, 2015, 1133-1144

Evans R., Incomplete vertical integration: the distinctive structure of the health care industry, In Health, Economics and Health Economics (J.van der Gaag, M. Perlman - eds.), North Holland, Amsterdam, 1981, 329-353

Exter A.P., M.J.Guy, Market competition in health care market in the Nederland: some lessons for England, Media Low Rev., 2014 spring, 22(2), 255-73

Gandjour A., Prioritizing health services research : an economic perspective, Eur. J. Health economics, 2016, 17:375-377

Goranitis I., O. Siskov, L.Liaropoulas, Health policy making under information constraints: an evaluation of the policy responses to the economic crisis in Greece, health policy, 117, 2014,279-284

Manning W. et al., Health Insurance and the Demand for Medical Care: Evidence from a Randomized Experiment, in: The American Econ. Review, Yune, 1987, 251-277

Mokrzycka A., et al, The 2014 primary health care reform in Poland: short term fixes instead of a long term strategy, Health policy, 2016, in press

Porter M., E. Tiesberg, Redefining competition in health care, Harvard business review, June 2004

Porter M., El.Teisberg, Redefining Health Care (Creating Value-Based Competition on Results), Harvard Business School Press, Boston, 507 p.

Porter M.,R.Kaplan, How to pay for health care, Harvard Bus. Rev., July-August, 2016

Reeves A., et al, The political economy of austerity and health care: Cross national analysis of expenditure changes in 27 European nations 1995-2011, Health policy, 115, 2014, 1-8

Romaniuk P., A.Stromek, The evolution of the health system outcomes in Central and Eastern Europe, and their association with social, economic and political factors : an analysis of 25 years of transition, BMC health services research, 2016, 16:95

Saltman R., Managing the public/private mix. Lessons from Northern European Experience with Planned Markets, Health Care Financing and Organization

in Countries of Central and Eastern Europe, WHO, Geneva,

-26 April, 1991

Suhrcke M. et al, The Contribution of health to the economy in the European Union, EC, 2005

Thompson An., Competition and quality: looking for evidence for health care reforms, Int.J.for Quality in Health Care, 1998, Vol.10, N5, 371-373

Uwachofi A., A. Al-Assaf, Health care market deviations from the ideal market, Sulten Qaboos Univ. Med. J., 2011 August, 11(3): 328-337

Конкурентният пазар в здравеопазването – следващата революция, И.П.И., 29.08.2013

Value – based competition, Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard Business School, http://www.hbs.edu/rhc/value.html
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2141

Refbacks

Font Size


|