Scientific Online Resource System

Social Medicine

Болничното здравеопазване - пред стратегически избор

T. Черкезов

Abstract

Болничното здравеопазване е най-сложния сектор в здравната система на всяка страна. Подлагани на реформи и експерименти в името на търсенето на по-добри и ефективни решения, болниците продължават да генерират
много и разнопосочни проблеми. В статията се представят в обобщен вид част от тях, които според автора, имат важно значение в днешната реалност. Представена е една гледна точка за структурно, финансово и управленско развитие на болничните лечебни заведения.

Keywords

hospitals, reforms, restructuring, hospital financing, hospital management.

Full Text


References

Борисов, В., Опасният айсберг „клинична пътека”, Forum medicus, бр. 11, 2017 г.

Борисов, В., Окованият Хипократ във веригите на клиничните пътеки, Forum medicus, бр. 30, 2009 г.

Воденичаров, Ц., Здравна политика базирана на доказателства, сп. Здравен мениджмънт, 2008 г. бр. 3

Златанова, Т., Р. Златанова-Великова, С. Великов, Мениджмънт на капацитета и разходите на пациента в болницата, сп. Здравен мениджмънт, 2007 г., бр1

Златанова, Т., Ц. Петрова-Готова, Решени и нерешени стратегически проблеми на финансирането на здравеопазването, сп. Медицински меридиани, бр. 1, 2014 г.

Кехайов, А. Подходи за управление на риска в болничните дейности, сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2016 г.

Национална здравна стратегия 2014-2020 г.,МЗ, 2013 г.

Павлова, Г., Д. Сиджимова, Здравноосигурителни системи в страните от Централна и Източна Европа, сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2016 г.

Чаръкчиев, Д., Електронното здравно досие – митове и легенди, Forum medicus, 2013 г.

Черкезов, Т. Справедливост и ефективност на болничното финансиране, сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2015 г.

Черкезов, Т. Болничното здравеопазване в България – необходимост от структурни промени, сп. Health.bg, бр. 1, 2015 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4075

Refbacks

Font Size


|