Scientific Online Resource System

Social Medicine

Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите

Ю. Пеева

Abstract

Книгата съдържа ценна информация за практикуващите ортодонти и зъболекари на частна практика, но засяга и много проблеми, свързани с пазара на ортодонтски грижи, както и със социалните аспекти на организацията на лечението и насочването на пациентите и семействата.
В този труд авторът, като се позовава и на постиженията на
българските ортодонти и на собствените си изследвания, представя
индивидуалните и публични нагласи към ортодонтското лечение,
свързаните с него стъпки от страна на пациентите и семействата, достъпа до адекватни ортодонтски грижи и, разбира се, водещата роля на ортодонта.
Основно е представено нивото на информираност на пациентите
и как то се влияе от социо-демографските фактори и факторите на
средата. Показана е силата на различните фактори, които определят
възприемането от индивида на неговото собствено състояние,
както и на факторите, които определят мотивацията за предприе-
мане и осъществяване на лечението.
Отделено е специално място за опита на страни с различни
модели на здравни грижи в Европа при осигуряване на децата с
ортодонтска помощ. Разгледана е еволюцията на индексирането
на ортодонските проблеми, като насоката е към осъзнаване на
споделената социална отговорност. Доказано е значението на на-
сочената здравна информация за постигане на целите на орто-
донтското лечение и разрешаване на проблемите на базата на
сътрудничество между денталния специалист, системата за здравни
грижи и специализирана помощ и пациента и неговото семейство.
Убедени сме, че тези познания ще бъдат приложими за инди-
вида, системата на здравеопазване и денталната професия, в част-
ност, групата на ортодонтите, при разработване на мотивационна
стратегия за пациенти, нуждаещи се от ортодонтско лечение.
Проф. д-р Лидия Г. П. Катрова, д.м.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4076

Refbacks

Font Size


|