Scientific Online Resource System

Social Medicine

Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990-2015)

Г. Грънчарова, M. Kамбурова, С. Георгиева, С. Aлександрова-Янкуловска, Д. Цанова

Abstract

Най-надеждният измерител на глобалната тежест на заболяванията е индикаторът „Години живот, съобразени с инвалидността` (DALYs). Целта на настоящето проучване е анализ на динамиката на водещите рискови фактори и причини за DALYs в глобален план за периода 1990-2015 г. по данни от проведените в този период мащабни проучвания на Глобалната тежест на заболяванията (GBD). Установява се, че броят на DALYs не е променен значително въпреки нарастването на глобалното население. Значими промени обаче са настъпили в ранжирането на водещите причини и рискови фактори за DALYs. Сигнификантно нарастват хроничните неинфекциозни заболявания като причина за DALYs при намаляване на глобалната тежест на инфекциозните заболявания. Затвърждава се необходимостта от провеждането на адекватни обществено-здравни политики за намаляване на DALYs поради предотвратими причини за смърт и инвалидизация.

Keywords

global health, global burden of disease, DALYs, non-communicable diseases, risk factors

Full Text


References

Георгиева, С. DALYs в Европа. Соц. медицина, 2006, бр. 1-2, с. 39-41.

Грънчарова, Г., С. Александрова-Янкуловска. Социална медицина. Пето издание. ИЦ на МУ-Плевен, 2017, 352 с.

Стоилова И., А. Вълков, В. Андреев. Вегетативна полиневропатия на горните крайници при работещи в условия на пренапрежение на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система, Science & Technologies, 2012, Medicine, Volume II, Number 1, p. 93-96

Global Burden of Disease. Generating Evidence, Guiding policy. Institute for Health Metrics and Evaluation, Washington. 2013.

Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioral, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015

Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015

Murray C., J. Salomon, C. Mathers, A. Lopez. Summary Measures in Population Health: Concepts, Ethics, Measurement, and Applications. World Health Organization, Geneva; 2002

Murray, CJ, Vos, T, Lozano, R et al. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 380: 2197–2223

Murray, CJ. Quantifying the burden of disease: the technical basis for disability-adjusted life years. Bull World Health Organ. 1994; 72: 429–445

http://www.who.int/classifications/icd/en/
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4078

Refbacks

Font Size


|