Scientific Online Resource System

Social Medicine

Национално представително епидемиологично проучване на чести психични разстройства в България ЕПИБУЛ 2, 2016-2017 г.: инструмент, методика, оценка на процеса

Хр. Хинков, Пл. Димитров, З. Зарков, Вл. Наков, Р. Динолова, Н. Шумков, Ст. Чипова

Abstract

Обект на статията е проведено национално представително епидемиологично изследване на болестността от чести психични болести ЕПИБУЛ 2. Изследването е повторение на проведено през 2002-2006 г. идентично изследване EПИБУЛ 1 [1] с използване на същия инструментариум, но с нова извадка. Изследването цели да установи разпространението на честите психични разстройства в България, в съпоставка с редица други променливи като жизнен стил, потребление на психиатрични услуги, нивà на стрес, социално положение и пр. Използваният инструментариум е Съставно диагностично интервю CIDI 3.0, [2] в неговата компютърна версия (CAPI), за разлика от предишното изследване, където се използва хартиена версия на въпросника (РАРI). Въз основа на извадка от 2616 домакинства са проведени
1599 интервюта. Окончателната база данни е 1509 интервюта. Нивото на отзивчивост на анкетираните е 61%.
Особена ценност на изследването е възможността за съпоставка на получените данни от първото изследване с новата база данни в рамките на десетгодишен период.

Keywords

epidemiology, common mental disorders, national survey, composite diagnosti interview, database

Full Text


References

Т. Томов, Хр. Хинков, З. Зарков, М. Младенова, С. Василев, М. Околийски. Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България (2002-2006): Инструменти, методика, провеждане и оценка. Социална медицина, брой 4, 2008 г.

Kessler RC, Ustun B. 2004. The World Mental Health (WMH) Survey Initiative version of the WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Internat. Journal of Methods in Psychiatric Research 13: 93-121.

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article& id=1119&catid=86&Itemid=519〈=bg

http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/index.php

Robins LN, Wing J, Wittchen HU, et al. 1988. The Composite International Diagnostic Interview: an epidemiologic instrument suitable for use in conjunction with different diagnostic systems and in different cultures. Archives of General Psychiatry 45:1069–77

Kish L.,1949, A procedure for objective respondent selection within the household. Journal of the American Statistic Association, 380-387

https://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/national_sample.php
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4082

Refbacks

Font Size


|