Scientific Online Resource System

Social Medicine

Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест

Д. Цанова, Г. Грънчарова, T. Веков, С. Aлександрова-Янкуловска

Abstract

Захарният диабет (ЗД) е едно от социалнозначимите заболявания, превръщащо се в световна епидемия. Заболяването се асоциира с повишена болестност и смъртност, което пряко рефлектира върху огромните разходи, които здравните системи отделят за лечението на заболяването и неговите усложнения. Целта на настоящото проучване е да проследи динамиката в заболяемостта му и тежестта за здравните системи по света.

Keywords

Diabetes mellitus, expenditures, epidemiology


References

Борисова А., Ковачева Р., Шинков А., Атанасова И., Вуков М. и др., Проучване върху разпространението на захарния диабет в неподбрана българска популация по типа Cross-Sectional study, Ендокринология, 2007, 12(1), 42-48

Борисова А.М., Шинков А., Влахов Й., Даковска Л., Блажева Е., Тодоров Т., Разпространение на захарния диабет и предиабет в България днес, Ендокринология 2012, 4

Вътрешни болести, Първа част, Учебник за студенти по медицина, под ред. на доц. С. Тишева, Изд. център МУ – Плевен, 2013, 594-613

Грънчарова Г., Янкуловска С., Социална медицина, Пето издание, Издателски център МУ – Плевен, 2017, с.195-196

Чаръкчиев Д. и авт., Изграждане на национален регистър на болните от захарен диабет, Социална медицина 2015, 2, 19-21

Busse Reinhard et al. Tackling chronic disease in Europe, 2010, European Observatory on Health System and Policies

Fagot-Campagna A, Bourdel-Marchasson I, Simon D. Burden of diabetes in an aging population: prevalence, incidence, mortality, characteristics and quality of care. Diabetes Care, 2005, 31:5S35–5S52

Global Burden of Diseases. General Evidence, Guiding Policy, Institute for Health Metrics and Evaluation, Washington, 2013

Global Burden of Diseases Study 2015. The Lancet, 2016, vol. 388, Number 10053, pages 1447-1850

Global Report On Diabetes, WHO, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1&ua=1

Global status report on noncommunicable diseases, 2014, WHO, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1

Nat center for health stat, Division of health interview stat. Crude and ageadjusted percentage of civilian, noninstitutionalized adults with diagnosed diabetes, US, 1980-2010. Nat center for chronic disease preven and health prom, Ed. Atlanta, Division of diabetes translation, 2012.

Shaw J., Sicree R., Zimmet P., Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030, Diabetes res and clin practice, 2010, 87, 4-14

Shaw J., Chisholm D., Epidemiology and prevention of type 2 diabetes and the metabolic syndrome, Med J Aust, 2003, 179 (7), 379-383

Sloan FA, Bethel MA, Ruiz D Jr, Shea AM, Feinglos MN. The growing burden of diabetes mellitus in the US elderly population. Arch Intern Med, 2008, 168:192–9.

Whiting D., et al., IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2011; 94(3): 311-21

Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diab Care, 2004, 27:1047–1053.

Zhang P et al. Global healhtcare expenditure on diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(3):293–301
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4083

Refbacks

Font Size


|