Scientific Online Resource System

Social Medicine

Анализ на мнението на пациентите за комплексните дългосрочни грижи в България

E. Янков, Ж. Стайкова, Ст. Спиридонов

Abstract

Настоящата статия представя част от резултатите от трикомпонентно комплексно проучване върху необходимостта от комплексна дългосрочна грижа за пациентите в Р. България, осъществявана от институции, комбиниращи медицинска и социална услуга. Първият компонент на проучването включва анализ на пътя на пациента и неговото финансово измерение. Вторият компонент е икономически анализ на заведение, осъществяващо комплексна дългосрочна грижа за пациентите. Третият компонент е анкетно проучване сред медицински специалисти и пациенти относно необходимостта и нагласата на обществото за комплексна дългосрочна грижа за пациентите. Сравнението на финансовите параметри показва значително по-висока стойност за един леглоден в МБАЛ в сравнение с хоспис. Пациентите с хронични неинфекциозни болести след диагностицирането им и проведеното лечение в МБАЛ могат да продължат възстановяването си в хоспис срещу по-малко финансови средства.

Keywords

Complex Long-Term Care, Multi-profile Hospital for Active Treatment (MHAT), hospice

Full Text


References

Андреева-Райнова Т., Ц. Воденичаров, Н. Попов, Предизвикателства пред здравното осигуряване в България. Здраве и наука, декември 2016, година VI, брой 4 (024), с. 16-19.

Гончев В., Неравенства в здравеопазването – проблеми в Европейския съюз и България – Научни трудове на Русенския Университет – том 52, серия 8.3, 2013, с. 37-41.

Данова Н., М. Владимирова, П. Димитров, Интегрирани здравни

грижи, Втори конгрес по превантивна медицина, Стара Загора 2016.

Стайкова Ж., Е. Янков, Визии на световната здравна организация за здравословно стареене, Сборник статии „Социални услуги за възрастните хора в зависимост“, Издателство Славена, Варна 2017.

Черкезов, Т., Ключови механизми за подобряване на качеството в здравеопазването, сп. „Медицински мениджмънт и здравна политика”, МУ-София, година XLІV, бр.2, 2013г., стр. 48-60

Staykova J., Yankov E., Titopoulou M., Early rehabilitation of patients with hip joint or knee endoprosthesis in an innovative health and social care institution in Bulgaria, 14th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation, Glasgow, May 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4087

Refbacks

Font Size


|