Scientific Online Resource System

Social Medicine

Теоретични основи на професионалния стрес и Бърнаут синдрома

З. Лечева, Л. Георгиева, M. Стойчева

Abstract

Проблемът за професионалния стрес и развитието на бърнаут синдром има съществено значение за хората с обслужващи професии. Настоящата статия представя характеристиките, етапите и измеренията на бърнаут синдрома като резултат на професионалния стрес и значението му в медицинските професии. Бърнаут синдромът е многофакторен и мултидименсионен феномен, който трябва да се оценява перманентно както на личностно, така и на организационно ниво.

Keywords

occupational stress, burnout, medical profession

Full Text


References

Ачкова М. Приложна психология в медицината и здравните грижи, София: Коти ЕООД, 2001.

Бойко В. Методика диагностики уровня емоционального выгорания. В: Д. Райгородский (ред.) Практическая психодиагностика: Методики тесты. Самара, 1999.

Георгиева Л., К. Лалева, Л. Цветков. Професионалните подкрепящи грижи – дефицитен елемент в здравеопазването. Варненски медицински форум, 2014; т. 3, прил.4:121-125.

Георгиева Л., С. Попова. Професии в здравеопазването. Варна: СТЕНО, 2016.

Георгиева Л., С. Попова, К. Стоева, С. Тончева, Стресогенни фактори, свързани с работата и бърнаут синдром сред медицински сестри на ръководна длъжност, Здравни грижи, 2008; 4:23-26.

Селие, Х. Стрес без дистрес. София: Наука и изкуство, 1982.

Стойчева, М., Цв. Цеков, Стрес и дистрес в Патологична физиология, под ред. Цв. Цеков, изд. Зограф, Варна, 2011:150-156.

Стоянов Д. и кол. Личност, психоклимат и синдром на професионално изпепеляване. Изд. Изток-Запад, 2012.

Христева Е. Тревожност и бърнаут синдром сред болнични медицински специалисти. Дис. труд за пр. обр. и научна ст. „доктор“. С., 2016.

Ценова, Б. Въпросник на Маслах за определяне на синдрома на бърнаут (МБИ) Авторизиран превод. София: НЦХМЕ, 1992.

Ценова, Б. Феноменът „Бърнаут“. Българско списание по психология, 1993; 4:48.

Ценова Б. Психосоциални проблеми на работното място: стрес, бърнаут и психологичен тормоз. Физикална медицина, рехабилитация, здраве, 2004; 3-4:18-26.

Янкова Г. Здравните грижи и burnout синдрома в контекста на професионалната дейност. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. София, 2016.

Bencomo J, Paz C, Liebster E. Personality traits, psychological adjustment, and burnout syndrome in nursing staff in Investigation Clinic, 2004.

Freudenberger HJ. Staff burnout. Journal Soc. Issues, 1974; 30:13-18.

Gautman M. Women in medicine: stresses and solutions. West J Med, 2001; 174:37-41.

Maslach C, Jackson S. The measurement of experienced burnout. J Occup Behav, 1981; 2:99-113.

Maslach C, Schaufeli W, Leiter M. Job burnout. Annu Rev Psychol, 2001; 52:397-422.

McManus IC, Keeling A, Paice E. Stress, burnout and doctor’s attitudes to work are determined by personality and learning style: 12 year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Medicine, 2004; 2:29.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4088

Refbacks

Font Size


|