Scientific Online Resource System

Social Medicine

Разходи за здраве от джоба на домакинствата на възрастни хора в България

Др. Драганов

Abstract

Цел на настоящата статия е да представи резултатите от анализ на разходите за здраве от джоба на домакинствата на хора над 64-годишна възраст в България (т.нар. „домакинства на възрастни`). Използвани са данни от национално представително проучване на разходите за здраве от джоба, проведено от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките сред 800 български домакинства на територията на цялата страна в периода 10 май-10 юни 2015 г. С изключение на наличието на членове на домакинството от най-високите възрастови групи (над 74-годишна възраст), не бе установена статистически значима връзка между равнището на разходите за здраве от джоба и другите изследвани социално-демографски характеристики на домакинствата на възрастни. Същевременно, разходите за здраве от джоба съставляват значителна част от разполагаемия доход на домакинствата на възрастни в България. Имайки предвид неблагоприятния материален статус на хората на 65 и повече години, това може да доведе до ограничаване на достъпността на здравните услуги за възрастните и задълбочаване на здравните неравенства в сравнение с други групи от населението.

Keywords

household expenditure on health, out-of-pocket expenditure on health, health care, social protection, elderly wellbeing

Full Text


References

Eurostat, Self-reported unmet needs for medical examination by sex, age, detailed reason and income quintile [hlth_silc_08], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_08〈=en

Eurostat, People at risk of poverty or social exclusion by age and sex [ilc_peps01], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps01〈=en

НОИ (2017). Статистически бюлетин „Пенсии“ към 31.XII.2016 г., http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

Постановление № 296 на Министерския съвет от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г., обн., ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г.

Ивков, Б. и др. (2016). Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България, сп. „Социална медицина“, 2016, бр. 2., стр. 41-44.

Национална стратегия за дългосрочна грижа, приета с Решение № 2 на Министерския съвет от 2014 г., http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4326

Славова, З. (2009). Дългосрочната грижа – елемент от държавното обществено осигуряване, Бюлетин на НОИ, бр. 6, 2009, С., 25-30.

Институт за изследване на обществата и знанието (2015). Данни от наблюдение на разходите за здраве на домакинствата в България, 10 май – 10 юни 2015 г., проект № ФНИ КО2/72 „Здраве, качество на живот, неравенства. Състояние, взаимни влияния, тенденции и предизвикателства /от емпирия към теория/“ с ръководител доц. д-р Божидар Ивков.

OECD, Out-of-pocket expenditure by households on health, Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1967

Field, A. (2009) Discovering Statistics Using SPSS, Third Edition, London: SAGE.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4090

Refbacks

Font Size


|