Scientific Online Resource System

Social Medicine

Развитие на фармакоикономиката в България

E. Христов, Зл. Димитрова, И. Първова, С. Oгнянов, Ц. Делийски

Abstract

След промяната на обществения модел през 1990 г. и навлизането на пазарните взаимоотношения в България,
започва и развитие на икономиката на здравеопазването, вкл. фармакоикономиката. За първи път в България преподаване
на фармакоикономика е включено в учебната програма за студенти по медицина V курс през учебната 1992/93 г. в Медицинския университет гр. София, в рамките на Катедрата по клинична фармакология и терапия. Студентите от специалността „Фармация` се срещат за първи път с фармакоикономиката в рамките на обучението по дисциплината
„Клинична фармация`. От учебната 2005/2006 г. „Фармакоикономика` е задължителна учебна дисциплина в курса за обучение по „Фармация` във всички Фармацевтични факултети в България. За първи път в България изисквания за въвеждане на икономически анализи и оценки на лекарствени продукти се въвеждат от НЗОК при определяне на нивàта на реимбурсиране на заплащаните лекарства по линия на здравното осигуряване през 2000 г. За начало на същинското
навлизане на фармакоикономиката в регулаторната практика се смята създаването на системата „Позитивен лекарствен списък`, с извършването на промяна в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (2002).

Keywords

health economics; pharmacoeconomics; positive drug list; drug policy; pharmaceutical education

Full Text


References

Ritter J., Lewis L., Mant Timothy G., A. Ferro. A Textbook of Clinical

Pharmacology and Therapeutics (fifth ed.). publ. in Great Britain by Hodder Arnold, an imprint of Hodden Education, part of Hachette Livre UK, 2008, ISBN 978-0-340-90046-8.

Гладилов, С., Е. Делчева, Икономика на здравеопазването (4 изд.). Princeps, София, 2009.

История, МУ- София.- http://medfac.mu-sofia.com/kkft/?q=node/132.

История и факти, МУ- Варна. - http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Medicine/Pages/ Katedra -predklinichna-klinichna-istoriq.aspx.

Интернет страница на МУ- Пловдив. http://meduniversity-plovdiv.bg/bg/медицински-факултет/45-katedri_mf/катедра-по-фармакология-и-кли-нична-фармакология/131-академичен-състав.

Нешев, Г. Фармакоикономика (1 изд.). ГорексПрес, София, 1999.

Й.-М Граф фон дер Шуленбург и колектив. Наръчник по фармакоико-иномика. Сиела, София 1999.

Гетов, И., Е. Костов, Хр. Лебанова, Е. Григоров. Клинична фармация – същност, развитие и предизвикателства за практиката. Медицински преглед 49, 2013, № 3

Френско дружество по клинична фармация, www.adiph.org.

Петрова, Г., И. Гетов, Т. Бенишева, А. Иванова, Д. Герасимова. Приложение на фармакоикономиката в лекарствената регулация. Инфо-фарма ЕООД, София, 2004.

Петрова, Г. Лекарствена употреба и фармакоикономика. Учебник за фармацевти. Инфофарма ЕООД, София, 2004.

Димитрова, З., Г. Нешев. Фармакоикономика, Арсо, София, 2008.

Вълчева-Кузманова, С. Oснови на фармакологията, лекарствената употреба и фармакоикономиката. Учебник и учебна тетрадка за студенти. МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, 2012.

Петрова, Г. и колектив. Фармакоикономика (I, II, III, IV изд. 2014). Инфофарма ЕООД, София, 2014.

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация" за образователно-квалификационна степен „магистър" (Приета с ПМС № 61 от 5.04.2005 г., обн., ДВ, бр. 32 от 12.04.2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., изм., бр. 87 от 7.10.2008 г., доп., бр. 26 от 7.04.2009 г.)

Интернет страница на Факултета по обществено здраве при МУ-София. - http://foz.mu-sofia.bg/ .

Тодорова, К. Фармакоикономическа оценка на терапията на пациенти с гестационен диабет. Дисертационен труд, София, 2008.

Андреевска, К. Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с ХОББ. Дисертационен труд, Пловдив, 2011.

Грекова, Д. Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с бронхиална астма. Дисертационен труд, Пловдив, 2013.

Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления (Обн., ДВ, бр. 64 от 2.07.2002 г., в сила от 2.07.2002 г.)

Интернет страница на българската секция към ISPOR. http://www.ispor.org/ regionalchapters / chapter/bulgaria.

Смит М., М. Бергер, Керстен Бингефорс, Е. Хедблом, Крис Л. Пашос, Джордж У. Сорънс. Разходи, качество и резултати в здравеопазването. Книга на термините на ISPOR. Инфофарма ЕООД, София, 2012.

Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн.,ДВ,бр.36 от 18 април 1995 г.)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г.)

Council Directive 89/105/EEC of 21.12.1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems, OJ L

, 11.2.1989, p. 8-11, Special ed. in Bulgarian: Chapter 5, v. 2, p. 84-87
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4119

Refbacks

Font Size


|