Scientific Online Resource System

Social Medicine

Методи за оценка на качество на живот при пациенти, оперирани от херния

M. Доневa, M. Kамушева, Г. Петрова

Abstract

В продължение на години успехът на операция от херния се измерва с наличието или липсата на реоперация. С усъвършенстването на хирургическата техника и използването на херниални платна, реоперациите са намалели значително. Все повече се налага мнението, че мярка за оперативния успех трябва да бъде качеството на живот на пациентите. Успехът на операциите от херния в страната се отчита все още според усложненията и броя на рецидивиращите хернии. Целта на настоящата публикация е да представи и сравни основните методи за оценка на качеството на живот на пациенти, оперирани от херния: SF-8 , SF-36, EQ5D и Сarolinas comfort scale (ССS). Направените изводи могат да послужат като основа за избор на най-подходяща анкета.

Keywords

medical devices, hernia, quality of life (QoL), QoL evaluation

Full Text


References

Арнаудов П., Чернополски П., Божков В., Иванов И., Драганова В., Маджов Р., Рецидивна ингв. херния: предполагаеми причини и превенция, Доклади на 14 нац. конг. по хирургия, С., 2014, т.2, 647-653

Белоконски Е., Пожарлиев Т., Равностойна ли е лапароскопската хирургия на класическата?, Доклади на 12 нац. конф. по хирургия, Варна, 2012, 18-34.

Георгиев К., Баташки А., Георгиева М., Оперативно лечение при слабинни хернии в условията на еднодневна хирургия и подобряване качеството на живот, http://www.science-technology.net.

Дамянов Д., Желев Г., Лапароскопска пластика на вентрални и постоперативни хернии. Докл. 12 нац. конф. хирургия, Варна, 2012, 70-72

Дисертация за присъждане на научната и образ. ст. доктор на маг.фарм. Мария Стефанова Камушева на тема: Фармакоикономика на лечението на редки заболявания, Фармацевтичен факултет, МУ-София, 2014.

Люцканов В., Eднодневна хирургия при лечението на херниите – персонални резултати при 289 пациенти, ХIII Национален конгрес по хирургия с международно участие. БХД София 2010; 641-643

Радионов М., Зия Д., Германов Г., Пожарлиев Т, Конвенционално протезиране с мрежа на херниални дефекти в областта на мускулопектинеалния отвор

Heniford B., Walters A., Lincourt A., Y. Novitsky, Hope W., Kercher K., Comparison of generic versus specific quality-of-life scales for mesh hernia repairs, 2008 , American College of Surgeons, 2008;206:638–644.

Jensen K., Henriksen N., Harling H., Standardized measurement of quality of life after incisional hernia repair: a systematic review, The American journal of Surgery, 2014,208:3, 485-493.

Kingsnorth A. Treating Inguinal Hernias. BMJ 2004; 328(7431): 59-60

Ladurner R., Chiapponi C., Linhubeр Q., Mussack T., Long term outcome and quality of life after open incisional hernia repair – light versus heavy weight meshes, ВМС Surgery 2011, 11-25.

Schmidbauer S., Ladurner R, Hallfeldt K., Mussack T., Heavy-weight versus low-weight polypropylene meshes for open sublay mesh repair of incisional hernia, Eur.J.Med.Res., 2005, 10:247-253.

M. Smietanski, K.Bury, A.Smietanska, R.Owczuk, T.Paradowsky, Fiveyear results of a randomised controlled multi-centre study comparing heavy-weight knitted versus low-weight, non-woven polypropylene implants in Lichtenstein hernioplasty, Hernia(2011), 15:495-501.

Welty G., U.Klinge, B.Klosterhalfen, R.Kasperk, V.Schumpelick, „Functional impairment and complaints following incisional hernia repair with different polypropylene meshes, Hernia, 2001,5, 142-147.

http://www.medtecheurope.org/node/679

A. Zaborszky, R. Gyanti, J. Barry, B. Saxby, P. Bhattacharya, F. Hasan, Measurement issues when assessing quality of life outcomes for different types of hernia mesh repair, Ann R Coll Surg Engl 2011; 93: 281-285
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4124

Refbacks

Font Size


|