Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда

T. Найденов, Д. Павлов, Д. Иванова, A. Kерековска, И. Гетов

Abstract

Ролята на магистър-фармацевта в съвременното общество динамично се променя. В резултат на това се променят и изискванията на работодателите към знанията и уменията, които трябва да притежава най-достъпният здравен специалист. Настоящото проучване изследва нагласите сред работодателите относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда. Преобладаващата част от участниците в проучването смятат, че съществува съответствие между подготовката на магистър-фармацевтите и фармацевтичната практика. Наред с това, те се сблъскват с редица предизвикателства, свързани
най-вече с недостатъчните практически умения и компетентности на възпитаниците на фармацевтичните факултети.

Keywords

pharmacists, employers, pharmaceutical education, labor market

Full Text


References

Горчилова-Атанасова Д., Вълков А., Балансирана система от показатели във висшето образование: обща рамка, 2012, Научна конф. Предизвикателства пред съвременната икономика, Раздел 5, 1140-1156, http://ibsedu.bg/media/Conference/2012/_5_.pdf

Маджаров С, Поддържане качеството на висшето образование: анализ на търсенето и предлагането на знания в обучението по производствен мениджмънт, Научни трудове на русенския университет, 2008, том 47, серия 6.1

Попкочев Т., Процедурно управление на университетски образователни дейности, Икономика и управление, 2012, VIII, (1) http://fe.swu.bg/wp-content/uploads/2012/11/art.1-2012.pdf

Рангелова Р., Предизвикателства пред България във връзка с лисабонската стратегия на ЕС, http://mech-ing.com/journal/Archive/2009/6-7/4_rangelowa_Paper-R.R.-for-SnGrozdanova-2009_3.pdf

http://ec.europa.eu/

http://www.bcci.bg/news/11183

http://www.bcci.bg/resources/filesBiznes_i_obrazovanie_FEBRUARY_2013_publ.pdf

http://www.bcci.bg/resources/files/Obrazovanie_FEVRUARI_2017_MON_.pdf

https://mycompetence.bg (последно достъпна на 25.08.2017)

T. Naydenov, D. Pavlov, D. Ivanova et al, Relevance of pharmaceutical higher education to the labor market: a study of pharmacists’ attitudes, Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2014(2), 7-17

Wilson T., A Review of business–university collaboration, 2012,

www.bis.gov.uk (последно достъпна на 2.05.2017)
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4125

Refbacks

Font Size


|