Scientific Online Resource System

Social Medicine

Европейското законодателство за проследяване на лекарствената безопасност - анализ на съобщения за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители

Св. Гетова, A. Стоименова, С. Георгиев

Abstract

Промените в Европейското законодателство по лекарствена безопасност през 2012 г. правят пациентите активни участници в системата по фармаковижиланс (проследяване на лекарствената безопасност) чрез правото им директно да докладват нежелани лекарствени реакции (НЛР) към регулаторните органи. Въвеждането в практиката на законовите промени е предизвикателство пред регулаторните институции, тъй като съобщенията за нежелани реакции от пациенти имат специфични характеристики. Целта на настоящия анализ е да се обобщят получените в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) доклади за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители за
петгодишния период от въвеждането на законодателството, да се откроят неговите позитивни и негативни страни и да се дадат насоки за бъдещото развитие на системата по фармаковижиланс. Анализът на базата данни на Изпълнителната агенция по лекарствата показва, че пациентите съобщават предимно сериозни, a в голяма част от случаите и неизвестни нежелани лекарствени реакции. Прегледът на основно докладваните фармакологични групи демонстрира необходимостта от разработване на по-специфични и чувствителни методи за проследяване на лекарствената безопасност при отделните групи лекарствени продукти. Посоката на развитие на пост-маркетинговото наблюдение на лекарствата следва да се преосмисли като се постави акцент върху ефективната комуникация между пациент и регулаторен орган.

Keywords

pharmacovigilance, adverse drug reactions, patient reporting, Bulgarian drug agency

Full Text


References

Изпълнителна агенция по лекарствата, Годишен доклад 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, www.bda.bg

Попова М., Проследяване на лекарствената безопасност в новото Европейско законодателство за лекарствата, Наука Фармакология, 2013 (1), 5-8

Попова М., Христов Е., Лекарствена безопасност, Клинична медицина (Journal of clinical medicine), 2008 (1), 7-17

Getov I., Tzenova A., Ristoff M., Todorov T., Petrova G., Safety Assessment of Newly Marketed Herbal Medicines – Methodological Approach (Ginkgo biloba Example in Bulgaria), Journal Of Herbal Pharmacotherapy, Volume 7, Issue 3 & 4 July 2007, pages 239-51]

Inman WH., Attitudes to adverse drug reaction reporting, British Journal of Clinical Pharmacology, 41 (1996), 433-435

Lebanova, H., Getov I., Patient Reporting Of Adverse Drug Events – A Narrative Review, Scr. Sci. Pharm. 1, 14 (2014)

Lopez-Gonzalez E., Herdeiro MT., Figueiras A., Determinants of underreporting of adverse drug reactions: a systematic review, Drug Safety, 32 (2009), 19-31
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4131

Refbacks

Font Size


|