Scientific Online Resource System

Social Medicine

Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г.

Хр. Бургазлиев, Eвг. Григоров, Зл. Димитрова, Л. Бургазлиева

Abstract

Целта на настоящата статия е да се направи проследяване на законодателните решения в България в областта на регулацията на фармацевтичния пазар и аптечното обслужване на населението. Основна задача, която авторите си поставят, е да бъдат идентифицирани добри практики, които да послужат за модел при изработване на специфичен, отделен закон за аптеките, способстващ внедряването на новите групи дейности в модерната аптечна практика. Използван е методът на правноисторическото изследване. Направена е съпоставка в дефинирането на аптеките, аптечните складове и дрогериите като здравни заведения, изискванията към квалификацията и уменията на персонала, организацията на работа през различните периоди и тенденциите в развитието на правилата. Съществените различия в обществено-икономическото устройство на държавата преди 9.09.1944 г., и след 10.11.1989 г. намират своето отражение в изготвянето и прилагането на специфичната правна рамка на фармацевтичния пазар. Понастоящем е необходима специфична законодателна уредба за устройството и дейността на аптеките, както и за съдържанието и обема от фармацевтични грижи и услуги, предлагани в тях, която да е отделна от регулацията на лекарствените продукти, медицинските изделия и всички други различни дейности, свързани с функционирането на аптеките.

Keywords

pharmaceutical legislation, pharmacy regulation, wholesale, drugstores

Full Text


References

Апостолов, М. История на медицината и социалното дело, С., БАН, 1994

Боева, А. Проблеми на фармацията, С., 1982

Бургазлиев, Хр. и Зл. Димитрова. Възникване и развитие на аптечното обслужване на населението в Бургаски окръг, Бургас, Дайрект Сървисиз ООД, 2016

Димитрова, Зл. Въведение в специалността, С., Мед и физк., 1990

Димитрова, Зл., К. Андреевска, С. Георгиев, Д. Димитров. История на фармацията. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2010

Димитрова, Зл. и И. Гетов. Основи на аптечната практика и бизнес. София, УИ „Св.Климент Охридски“, 2009

Николчев, К. Материали за историята на аптечното дело в България, С., 1939

Салчев, П. Социална медицина и здравен мениджмънт. С., Електронен учебник, Дилиджентис ЕООД, 2007

Костов, Е., Е. Григоров, В. Белчева, П. Христова. Преглед на историческите аспекти при развитието на клиничните изпитвания. Асклепий, 7(2): 12-19.

Държавен вестник: Закон за опазване на общественото здраве 1903 г.; Закон за държавно-санитарно аптечно предприятие 1947 г.; Закон за народното здраве 1973 г.; Закон за лекарствените средства и аптеките 1995 г.; Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 2007 г.

Държавен архив: Справочник по организация на аптечното дело, Печатница ЦКС, София 1964 г.

Antonova J. Pharmacy in medieval Bulgaria. Pharmazie. 2007 Jun;62(6):467-9.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4134

Refbacks

Font Size


|