Scientific Online Resource System

Social Medicine

Информираност на медицинските сестри относно провеждащия се скрининг за карцином на гърдата у нас и в Европа

K. Eгурузе

Abstract

Карциномът на гърдата е най-често срещаното новообразувание сред жените в света и у нас. Поради
високата си честота на заболеваемост и ниската цена на диагностициране той е сред заболяванията, подходящи за
скрининг. Ролята на медицинската сестра, като специалист, за профилактика на гърдата е нарастваща в западния свят и особено в някои европейски страни. Целта на настоящото изследване е да установи информираността на практикуващите медицински сестри, относно провеждащия се скрининг за карцином на гърдата у нас и в Европа. Проведена е пряка анонимна анкета сред 260 медицински сестри, работещи в болнични и извънболнични лечебни заведения. Установява
се, че 36,80% от анкетираните нямат информация за провеждащия се скрининг за карцинома на гърдата в България.
Значително по-слаба е информираността на медицинските сестри за провеждащата се превенция в Европа: отлично
запознати са само 3,60% от тях. Информираността на медицинските сестри с по-висока образователно-квалификационна степен е значително по-добра в сравнение с тази на сестрите с по-ниски степени. Преобладаващо е желанието на сестрите за продължаващо обучение. Онкологичната практика у нас се нуждае от висококвалифицирани медицински сестри, които да заемат своето място в битката с карцинома на гърдата.

Keywords

nurse, information, screening, prevention, carcinoma, breast

Full Text


References

Байчев, Г. Диагностика и поведение при заболявания на млечната жлеза. Изд. „Неда”, София, 1999, 27-41.

Гаврилов, Ив., М. Начева. Фамилен рак на млечната жлеза. Диагностика, клиника, профилактика и скринингово проследяване. Изд. „Захарий Стоянов”, София, 2013, 11-26.

Гергов, И. Скрининг и диагностика на карцином на гърдата. В: Клинично поведение при карцином на гърдата. Учебна книга. Под ред. на Д. Калев. Изд. Арт Трейсър ООД, Варна, 2013, 11-21.

Делийски, Т. Рак на млечната жлеза. Книга за пациентите и техните близки. Плевен 2005, 34-37.

Керековска, А., П. Петрова, Н. Фесчиева. Развитие и съвременни тенденции в управлението на скринингови програми за РМЖ в Европа. Здравен мениджмънт, 6, 2006, 56-61.

Макджин К., П. Хейлок. Ракови заболявания при жените: Как да ги предотвратим! Как да ги лекуваме! Как да ги победим! Прев. от англ. Георги Генков. Книгоиздателска къща „Труд”, С., 2007, 20-216.

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Петрова, П., А. Керековска, Н. Фесчиева. Превенция на рак на млечната жлеза – информираност и нагласи за участие в скринингови програми, сп. Здравни грижи. Изд. БАПЗГ, 2006, №3, 22-28.

Поведение при карцином на гърдата. Клинично ръководство, основано на доказателства. Национален експертен борд. Под ред. на Д. Калев. Море, 2013. Изд. Арт Трейсър ООД, Варна, 2013, 5-14.

Първанова, В., К. Тимчева. Рак на млечната жлеза – ранно откриване и съвременно лечение. Фондация „Център за изследване и политика за жените“, София, 2006, 5-185.

Breast Cancer Facts & Figures 2011-2012. American Cancer Society, Inc. 2011, No. 861011.

Cancer Facts and Figures 2004. Atlanta, Ga:American Cancer Society, 2004. Last accessed December 13, 2004.

Eicher, M., Il. Kadmon, S. Claassen, S. Marquard, E. Pennery, Yv. Wengstrom, D. Fenlon. Training breast care nurses throughout Europe: The EONS postbasic curriculum for breast cancer nursing. European journal of cancer, 2012, 48, 1257-1262.

European Parliament. Report on breast cancer in the European Union. 2003 (RR-497647EN.doc).

Parcin, D., F. Bray, S. Devesa. Cancer burden in the year 2000. The global picture. Eur J Cancer 2001, 37:4-66.

Ravdin, P.M. Breast cancer. In: Clinical Oncology. G. R. Weiss (ed.), Appleton&Lange, East Norwalk, 1993, 139-145.

Spartt, J., W. Donegan. Cancer of the Breast. Elsevier Science-Saunders (USA), 2002, pp 111-133.

http://www.roche-oncology.bg
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4470

Refbacks

Font Size


|