Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Бяла книга за здравеопазване основано на стойности`

Г. Иванов

Abstract

Една книга, предназначена за здравните политици и мениджъри под заглавие „Бяла книга за здравеопазване основано на стойности`, беше издадена през 2012 г., 407 с., с автори: Л. Иванов, Г. Иванов, Д. Димитрова, Л.Киров, Н. Иванова, З. Петрова, И. Букарев, Й. Вълчева, Р. Петков, С. Петрова, М. Вуков, Н. Василевски и др. Нейната актуалност и значимост не само са запазени, но и продължават да нарастват, защото през този период в здравеопазването нищо особено и съществено не беше променено. То продължава да бъде устроено и да функционира по принципите и правилата на „модела` на проведената здравна реформа. Практиката показа, че този модел има много недостатъци и дефекти. Целта на реформата беше създаване на здравна система, която да осигурява широко достъпна, качествена, ефективна и ефикасна медицинска помощ. Така трябваше да се удовлетворят очакванията на пациентите, на медицинските специалисти и на обществото като цяло. Резултатите показват, че това не се получи. Не можа да се постигне баланс между фундаменталните принципи на функциониране на здравеопазната система - „достатъчно свобода, сигурност, справедливост и солидарност` както на потребителите на здравна помощ, така и на нейните изпълнители. Книгата е продукт на задълбочено изследване на същността и съдържанието на проведената здравна реформа, на нейните последици. На основата на богат фактологически материал е направен задълбочен анализ и доказателствена оценка за състоянието на здравеопазването. Това е позволило да бъде даден отговор на основните въпроси: какво е постигнала и какво не е постигнала реформата и какво трябва да се направи с оглед на нейното продължаване? Материалът на книгата е подреден в седем логически свързани глави, които включват: същност и съдържание на реформите в здравеопазването; основанията за радикална трансформация на здравната система в страната; хората в центъра на здравната система, генериране на финансова сила и устойчивост на здравната система, състояние и роля на човешките ресурси и състояние на информационно-комуникационните технологии; гарантиране на достъпност на пациентите до всяка част на здравната система и профилактика на болестите. Във всяка глава на книгата, на основата на данни и факти от официалните държавни и публични източници, са посочени
както положителните страни и резултати, така също и съществуващите недостатъци, които са продукт на дефекти на избрания модел за внедряване и на технологията на провеждане на реформата. Това е дало основание на авторите да направят конкретни предложения за тяхното отстраняване. Даден е отговор на въпросите - какви са проблемите, какво трябва да се направи и какви резултати и ползи се очакват? Така се свързва направеният анализ и оценка на състоянието на здравеопазването с необходимите конкретни действия за неговата промяна. Текстът на книгата е написан на научен, но напълно разбираем език. Книгата се чете „леко`, като непрекъснато се увеличава интересът на читателите, особено на тези, които участват при оформянето и провеждането на здравната политика и управлението на здравеопазването. Авторският колектив включва утвърдени учени, университетски преподаватели и бивши членове на висшия мениджмънт на здравеопазването - в НЗОК, МЗ, практическата мрежа, специалисти с опит в научни и международни организации. Компетентността на този състав е позволила да се направи верен образ на реформата, на състоянието на здравеопазването и да се дадат предложения какво трябва да се промени и как това трябва да се направи. „Бяла книга за здравеопазване основано на стойности` е сериозен научно-изследователски труд. Той е резултат на задълбочен анализ и оценка на реформите и на състоянието на българското здравеопазване, което прави книгата интересна и полезна за всички участващи в управлението на здравната ни система.

Ст.н.с. д-р Георги Иванов, дмн


Забележка. В книгата си дават среща основни въпроси на българската социалната и здравна политика. Това е една политическа книга, засягаща широк кръг от специалисти. Книга като тази следва да бъде обект на обсъждане и творчески дискусии, подготвящи политически нагласи и решения. Сериозните дискусии трябва да намират своето място. Сложните и трудни проблеми на общественото здраве го изискват! Причината е, че винаги ще си оспорват позиции двете взаимно допълващи се логики - социалната и здравната. Те обаче не трябва да бъдат използвани за тяснопартийнополитически интереси.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5086

Refbacks

Font Size


|