Scientific Online Resource System

Social Medicine

Защо българинът желае да стане инвалид?

П. Манчева

Abstract

Увеличаването на разходите на Националния осигурителен институт за изплащане на инвалидни пенсии е широко дискутирана тема в медийното пространство в последните 10 години. Говори се за „фалшиви инвалиди` и корупция в териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). Целта на статията е да се изяснят мотивите на българските граждани за явяване пред Комисиите. Проучени са причините и трудностите на процедурата по издаване на експертното решение. Проучено е мнението на 612 лица с инвалидност/увреждане по собствено създадена анкетна карта. Мотивите за явяване пред ТЕЛК - данъчни облекчения, инвалидна пенсия и социални придобивки, са в отговорите на 91.1% от всички безработни pеспонденти. Трудности при явяване на ТЕЛК са искането на допълнителни документи при 41.9% от всички анкетирани с опрeделена инвалидност/увреждане. Връщането от ТЕЛК в тези случаи се приема като „разкарване` и препятствие към социалните привилегии, инвалидната пенсия и данъчните облекчения. В резултатите от изследването се оформя гражданско съзнание и възпитание, насочени единствено към социалната роля на ТЕЛК без необходимост от реализиране на оздравителната и профилактичната функции.

Keywords

handicap, Territory expert medical commission, expert decision, social integration

Full Text


References

Закон за здравето. Държавен вестник, бр.70/10.08.2004, в сила от 01.01.2005/посл. изм. ДВ. бр.18/27.02.2018.

Закон за интеграция на хората с увреждания. Държавен вестник, бр.81/17.09.2004, в силаот 01.01.2005/посл. изм. ДВ. бр.91/14.11.2017.

Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Държавен вестник, бр.95/ 24.11.2006, в сила от 01.01.2007/посл.изм. ДВ. бр.15/16.02.2018.

Ивков Б. Понятията „инвалидност“ („увреждане“) и „инвалид“ („лице с увреждане“) – наименования и дефиниции (Социологически аспекти). LiterNet. 2007;1: 86.

Наредба за медицинската експертиза. Държавен вестник, бр.36/14.05. 2010 г., посл. изм. ДВ, бр.17/01.03.2016.

Национален рамков договор, 2018. https://www.nhif.bg/page/1565

Попова, Ст. Социално-хигиенни аспекти на първичната инвалидност във Варненски окръг. Дисертационен труд; 1980.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5088

Refbacks

Font Size


|