Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здраве на мигрантите и малцинствата` - новаторска дисциплина в сферата на общественото здраве

M. Kамбурова

Abstract

Целна настоящата разработка е да представи учебната програма „Здраве на мигрантите и малцинствата` за бакалаври и магистри по обществено здраве. Обучението предвижда изучаване на социалните и здравни проблеми на мигрантите и разглежда влиянието на здравословния статус на мигрантите върху общественото здраве. Представени са основните предизвикателства пред системата на здравеопазването по отношение на здравето на малцинствата, в частност на ромите, като преобладаващо етническо малцинство в България и Европа. Усвоените знания предоставят възможност на дипломираните специалисти по обществено здраве за критична оценка и способност за прилагане на подходящи стратегии за решаване на конкретни здравни проблеми сред мигрантите и малцинствата.

Keywords

migrant health, minority health, public health, education

Full Text


References

Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика.Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1996.

Грудева, М., В. Гюрова, Т. Костадинова. Методика на академичното преподаване във висшето медицинско училище. Изд. МУ-Варна, Варна, 2016.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет. http://www.aref.government.bg/index.php/bg/aktualna-informacia-i-spravki

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства. Available at http://nccedi.government.bg/

НСИ. Основни резултати от преброяването на населението в Р България 1-28.02.2011 г.

Петрова, Г. Обучението на бакалаври по „Управление на здравните грижи“. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2009.

Essentials of migration management for policy makers and practitioners: Geneva: International organization for migration; 2004, www.rcmvs.org/documentos/IOM_EMM/resources/glossary.html#m 8. Eurostat. https://ec.europa.eu/CensusHub2/

Fundación Secrtariado Gitano. Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe- Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Romania, Slovakia, Spain. FSG, Madrid, Spain, 2009.

Krumova, T., M. Ilieva. The health status of Romani Women in Bulgaria. ASTARTA, Veliko Turnovo, Bulgaria, 2008.

Lim, T-A et al. Measles outbreak in Bulgaria: poor maternal educational attainment as a risk factor for medical complications. European Journal of Public Health, 4 (23), 2013, 1-6.

Sandova, M., M. Kamburova, D. Asenova, S. Georgieva. Health insurance status of the Roma population in Bulgaria. European Journal of Public Health, (26), suppl. 1, 2016, 372.

Tanner, A. The Roma of Eastern Europe: Still Searching for Inclusion, May 2005.

UNDP/WB/EC, FRA, UNDP/WB.EC Regional Survey 2011 and FRA Pilot Survey 2011, 2011.

UNHCR. Global Trends 2015. 2016

UNICEF, WHO, “Immunization Summary: A Statistical Reference containing data through 2010”

WHO. Strategy and action plan for refugee and migrant health in the WHO European Region, 2016, Copenhagen

WHO Regional Office for Europe. European health for all database (HFADB), Updated: July 2016

WHO Regional Office for Europe. Public health aspects of migrant health: a review of the evidence on health status for refugees and asylum seekers in the European Region. Copenhagen, 2015.

Zimmerman C, Kiss L, Hossain M. Migration and Health: A Framework for 21st Century Policy-Making. PLOS Medicine, 8(5), (2011).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5090

Refbacks

Font Size


|