Scientific Online Resource System

Social Medicine

Някои проблеми по финансирането и заплащането на кръводаряването у нас

Н. Aндреев

Full Text


References

Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на раз ходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни със тавки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки на болниците вземащи кръв от кръводарители (Постановление на МС № 113/16.05.2007г., ДВ бр.42/2007 г.)

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ДВ, бр. 98, 2010 г.)

Nikolay Andreev, Vasko Katzarov, Snejana Koleva, “Application of extensive use human resourses in the healthcarе, Международна научна конференция „Посткризисно управление в бизнеса”, 27.11.2015г., Химикотехнологичен и Металургичен университет София, Сб. т. ІІ, 513

N. Andreev, V . Katzarov, S. Koleva, Human resourses in departmens of transfusion haematology in the context post crisis business environment, Межд. научна конф. „Посткризисно управление в бизнеса”, 2015, Химикотехнологичен и Металургичен университет София, Сб. т. ІІ, 520
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5098

Refbacks

Font Size


|