Scientific Online Resource System

Social Medicine

Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина` - история, същност и място в общественото здравеопазване

И. Kапинчева, Д. Ванкова

Abstract

Световната здравна организация (СЗО) подкрепя от десетилетия включването на `допълващите и алтернативни терапевтични практики` в здравните системи. За да се постигне това, СЗО очертава терапевтичната територия: `традиционна и комплементарна медицина` (TКM). По късно, Европейският съюз (ЕС) създава концепцията: „комплементарна и алтернативна медицина` (КАМ), която отразява лечебните и културните традиции на държавите от европейския континент. Главна цел на настоящата статия е да се дефинира и представи европейската концепция
КАМ, и нейното място в общественото здравеопазване. Приема се, че термините „неконвенционална медицина`, „КАМ` и „ТКМ` са синоними и са взаимозаменяеми. Очертани са КАМ подходите, които са в основата на всички видове КАМ терапии. Включени са следните терапевтични методи: акупунктура; антропософска медицина; аюрведа; йога; кинезио-
логия (Kinesiology); натуропатия (Naturopathic or Traditional European Medicine); остеопатия; рефлексотерапия (Reflexology); тибетска медицина; фитотерапия (herbal medicine); хиропрактика (Chiropractic); хомеопатия; шиацу (Shiatsu). В заключение, независимо от нарастващата популярност, използването на КАМ-методите в Европа не е добре проучено.
КАМ е иновативна територия, разчитаща на терапевтични традиции и богат емпиричен опит, но сравнително малко изследвана. Научните изследвания, свързани с КАМ-подходите и проучванията върху ефективността, ефикасността и безопасността на КАМ-методите са навременни и необходими.


Keywords

„Complementary and Alternative Medicine` (CAM), Europe

Full Text


References

WHO, 2013. Traditional Medicine Strategy 2014-2023, WHO: Geneva.

EU, CAMbrella, 2010-2012, //www.cam-europe.eu/index.php; 12. 2017.

European Union, 2017. Complementary and Alternative Therapies for Patients Today and Tomorrow, Ed.: Policy Department Economic and Scientific Policy European Parliament; http://www.europarl.europa.eu/committees/

en/supporting-analyses-search.html, accessed 05.2018.

EUROCAM, 2018, http://www.cam-europe.eu/index.php, accessed 05.2018

WHO, 1947. The Constitution of the WHO. WHO Chron., 1:29.

WHO, 2005. Bankok Charter for Health Promotion in a Globalized World, [Accessed 11.2017].

Marmot, M., 2005. Social Determinants of Health Inequalities. Lancet, 365, pp.1099-1104.

Antonovsky, A., 1996. The salutogenic model as a theory to guide health promotion, Health Promotion International, Volume 11, Number 1, 11-19.

Huber, M., 2011. How should we define health?, BMJ 2011;343:d4163.

Волфскийл фон Райхенберг, Ангелика, 2016. Шуслерови соли и хранене според биоритмите, Сиела: София.

EU, CORDIS, https://cordis.europa.eu/news/rcn/35388_en.html, 06.2018

Zuzak et al., 2013. Use of complementary and alternative medicine by children in Europe: Published data and expert perspectives, Complementary Therapies in Medicine, V. 21, Supplement 1, April 2013, S34-S47.

Gesindheitsmonitor, 2014. www.gesundheitsmonitor.de, accessed 08.2018.

Rossi, E., et al., 2015. The Homeopathic choice for children: a qualitative research on the decision making process of the families, Homeopathy, 104, 176-181.

Van Wassenhoven et al., 2014. Pediatric Homeopathy: a Prospective Observational Survey Based on Parent Proxi-reports of their children’s Health-related Quality of Life in Six European Countries and Brazil, Homeopathy, Oct., 103(4): 257-63.

Bornhöft G., Matthiessen P. (eds), 2011. Homeopathy in healthcare – effectiveness, appropriateness, safety, costs, Springer-Verlag: Heidelberg.

Държавен Вестник, брой 22 от 15.III, Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно възвействие върху индивидуалното здраве, Обн. ДВ. бр. 22 от 15.03.2005 г., изм. ДВ. бр. 24, 31.03. 2009г.

Янева-Балабанска, И., 2007. Социална медицина, Аспекти на неконвенционалната медицина, година XV, 1 брой, стр 14-18.

Стайкова-Пировска, Г., 2014. Алтернативна/Комплементарна медицина (АМ/КМ) в общата практика – сравнителен анализ на алтернативните методи, Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХVI, с. 16-21.

Стайкова-Пировска, Г., 2017. Алтернативна/Комплементарна медицина (АМ/КМ) в общата практика, Автореферат дис. труд за присъждане на обр. и научна степен Доктор, Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Вътрешни болести и Обща медицина“.

Kapincheva, I., Vankova, D., 2016. Health–related Quality of Life (HrQoL) and Homeopathy: a Mixed–Methods (MM) survey in Bulgaria, accepted as a poster presentation in the Methodology Session (Friday, Nov. 18., 2016- 13.25-13.40) at the First European Congress for Homeopathy, Vienna 17-19.11=2016

МУ-Варна, Център по източна медицина, http://mu-varna.bg/BG/AboutUs/Pages/centyr-iztochna-medicina.aspx, accessed 05.2018.

Манчева, П., Я. Шивачев, 2017. Неконвенционалните методи на лечение като част от холистичния подход в мениджмънта на хроничната инвалидизираща болест. Здр. икономика и мениджмънт, 2(64):33-35.

Shivachev,Y., D. Grozdeva, P. Mancheva, 2017. Complementary versus Conventional medicine in Carpal tunnel syndrome? A case report. Scripta Scientifica Medica, 2017;49(4):67-70

Капинчева, И., 2017. Хомеопатия – основни принципи и исторически преглед на развитието и в България, Асклепий, Том XIII, брой 1, стр. 164-168; Изток-Запад: София.

European Parliament, 1997. A4-0075/97 Resolution on the status of nonconventional medicine.

Walach, H., et al., 2005. Research on Homeopathy: State of the Art, the Journal of Alternative and Complementary Medicine, v. 11, №5, 813-829.

, CAMbrella, 2012 (a pan-European research network project, 2010-2012), repository for EU projects: //www.cambrella.eu/home.php?il=203&l=deu

Fischer, F., G. Lewith, C. M. Witta, K. Linde, K. von Ammon, F. Cardini, T. Falkenberg, V. Fønnebø, H. Johannessen, B. Reiterk, B. Uehleke, W. Weidenhammer, B. Brinkhaus, 2014. A Research Roadmap for Complementary and Alternative Medicine – What We Need to Know by 2020, Forsch Komplementmed 2014; 21:e1–e16 Published online: March 24, 2014 DOI: 10.1159/000360744.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5566

Refbacks

Font Size


|