Scientific Online Resource System

Social Medicine

Анализ на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности на Районната здравноосигурителна каса - Плевен

С. Георгиева, П. Стефанова, Н. Велева, M. Kамбурова

Abstract

Националната здравна стратегия и планът за нейното реализиране подчертават, че ключ към подобряване на общественото здраве в България е промоцията на здравето, профилактика на болестите и активизиране на дейностите по едноименната политика. Целта на настоящата разработка е да анализира динамиката на разходите по политика „Промоция, профилактика и контрол на общественото здраве` в област Плевен за периода 2010-2017 година. Проведено е документално проучване и анализ на годишните отчети на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) - Плевен за обхванатия период. Област Плевен има най-висока в страната задоволеност с лечебни заведения и персонал в първичната здравна помощ (ПЗП). Въпреки това са отчетени по-ниски от средните за страната дейности по профи-
лактични програми. Разходите на РЗОК - Плевен за ПЗП през изучавания период нарастват и се променя структурата им по видове дейности. Делът за капитационни плащания е намалял от 62% на 42.9%, a делът за диспансерно наблюдение е нараснал от 12.7% на 26.7%. Увеличили са се плащанията за профилактични прегледи на лица над 18 г., но леко е нама -
лял делът на средствата по програма „Детско здравеопазване`. Повишаването на паричните потоци за превантивни дейности в голяма част от случаите е свързано с увеличаване на единичната цена на прегледите и консумативите, a не на броя на извършените дейности.


Keywords

disease prevention, health promotion, Regional Health Insurance Fund - Pleven

Full Text


References

Годишни отчети за дейността на НЗОК за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 год., http://www.nhif.bg.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на националната здравна стратегия 2015 г.

МакКий M., Мортенсън Д., Сауто-Арс Р., Цолова С., Сухрке M., (2005). Принос на здравеопазването към икономиката в Европейския Съюз.

http://europa.eu.int/comm/health/ph_overview/Documents/health_ economy_en.pdf; http://ncphp.government.bg/files/doklad_zdrave_-17-10.pdf

Национална здравна стратегия 2020. www.mh.government.bg/media/files_public/2016/09/12/nzs_2020.pdf

Костадинова П., Велкова А., Христова П., Симеонова Й., Камбурова М. и съавт. Кадрова обезпеченост на първичната извънболнична медицинска и влиянието ѝ за изпълнение на програмата за профилактика на здравноосигурените лица над 18 години. Наука и технологии (online), Стара Загора, 2014; 4(1):308-312.

Костадинова П., Велкова А., Христова П., Симеонова Й., Камбурова М., Костадинов С., Стоилова И. и съавт. Изпълнение на програмата за профилактика на ЗЗОЛ над 18 години от ОПЛ и диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания. Сб. научни съоб. от конкурсна сесия „Наука и младост”, МУ – Пловдив. 2015: 102-105. http://www.meduniversity-plovdiv.bg/images/MU_PLOVDIV_TEXT/NMAsclepius-

/Nauka%20i%20Mladost%20-%202015-Final.pdf

Палавеев К., А. Янакиева. Международни стратегии и политики за по-добро здраве. Здравна политика и мениджмънт, 2013, 2, 60-63. /45

Рангелова, Р. (2013). Структурни промени и икономически растеж в страните от Европейския съюз. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”.

Салчев П. Бизнеспланиране и управление на доболничната медицинска помощ, Top Management Advisor, София, 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.5568

Refbacks

Font Size


|