Scientific Online Resource System

Social Medicine

Проблеми на българската здравна система според жалбите и сигналите на пациентите към КЗД, ИAМО и съда

Н. Джафер

Abstract

Всяка здравна система има една основна задача - да решава здравните проблеми на хората. Потребителите на здравни грижи могат да изпратят своите жалби и сигнали за нередности към различни органи и институции. Работата включва преглед на подадените жалби и сигнали, свързани със здравеопазването към Комисията за защита от дискриминация (КЗД) (380 броя), Изпълнителната агенция ,,Mедицински одит` (ИAМО) (3472 броя) и съдебната система (238 дела). Разгледани са периодите на съществуване на КЗД И ИAМО и десетгодишен период при съдилищата. Използвана е
достъпната информация за дейността на тези институции, както и поискана специална за целта на тази публикация информация. Броят на жалбите, отправяни към дадена институция най-вероятно се влияе от доверието към нея, начина на подаване и процедурата по сезиране, уведомяването за проверката и резултата от нея.

Keywords

Patient Complaints, Commission for Protection against Discrimination (CPD), Medical Audit Executive Agency (EAMO), Court

Full Text


References

Годишни отчети за дейността на КЗД 2005 – 2017г., www.kzd- nondiscrimination.com

Годишни отчети за дейността на Омбудсмана на Р. България 2005 – 2017 г, www.ombudsman.bg/dokuments/gd

Годишни отчети за дейността на ИАМО 2012-2017г., eama.bg

Oтговор на запитване до КЗД относно сигнали и жалби, отправени към КЗД във връзка с проблеми в здравната система за периода 2005 – 2017г., 60-00-99от 10. 09. 2018 г.

Илиева А., Контролът в здравеопазването, Сиела, 2018, ISBN 978-954-28-2541-8

Шаркова М., Медицинският деликт, под редакцията на Д. Доковска, 2018

Gostin L. O.,The Right to Health:A Right to the Hghest Attainable Standarts of Health.HASTINGS CENTER REPORT 29-109(2001)

Swendiman K. S. Health Care: Constitutional Rights and Legislative Powers, Juli 9,2012
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5987

Refbacks

Font Size


|