Scientific Online Resource System

Social Medicine

Хеморагичната треска с бъбречен синдром и Кримско-Конго хеморагична треска

M. Пишмишева, И. Христова, Н. Ватев

Abstract

Интересът към вирусните хеморагични трески не стихва поради разширяване на ареалите на разпространение, нарастване на заболяемостта, трудната диагноза и неприемливо високия леталитет. Тези заболявания са природно-огнищни, транмисивнизооантропонози, с ограничени ареали на разпространение. Нашата страна е ендемична за Хемогагичната треска с бъбречен синдром и Кримска-Конго хеморагична треска. Проучвания върху тези заболявания започват в средата на миналия век и българската наука има традиции и принос в проучванията на двете заболявания. Настоящата монография е логично и достойно продължение на научните търсения, и обобщение на постигнатото в познанията за вирусните хеморагични трески. Aвторите предлагат съвременни данни за епидемиологията на тези тежки инфекции, нови данни за разпространението им у нас, в съседните страни, в Европа и света. Изключително важни са данните за възможностите на съвременната диагностика, която у нас тя се извършва от Националната референтна лаборатория по предавани с кърлежи патогени към НЦЗПБ, осигуряваща ранна диагноза на вирусните хеморагични трески. Монографията включва и практически препоръки за коректно набиране и транспорт на биологичните материали, детайлна клинична характеристика на тези заболявания и възможнитетерапевтични алгоритми. Обобщени са специфичните и неспецифични профилактични мероприятия - ефективни ваксини заимунопрофилактика,контрол върхупопулациятанагризачите и дезакаризационните мероприятия в природните огнища,обезкърлежаване на домашните животни и спазване на строг противоепидемичен режим при обслужване на болни. Монографията представлява едно съвременно ръководство за диагностика, терапия и превенция на Хемогагичната треска с бъбреченсиндромиКримска-Конгохеморагичнатреска. Книгата е адресирана към студенти и общопрактикуващи лекари, към инфекционисти, епидемиолози, вирусолози и други специалисти. Предоставената от авторите информация е значима, тъй като епидемиологичните данни са едни от опорните пунктове за ранната, коректна диагноза и свързаната с нея терапия и превенция на разпространението.


Full Text


References

изд. Изток/Запад, 2018, 138 с.

Из реценцията към монографията проф. д-р Мария Стойчева, ръководител катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ – Пловдив
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5988

Refbacks

Font Size


|