Scientific Online Resource System

Social Medicine

Пробиотици в храненето днес

Р. Eникова

Abstract

Пробиотиците днес се прилагат като част от терапевтичната стратегия при лечението на много заболявания. Приемът им е чрез функционални храни и в състава на разнообразни хранителни суплементи. В статията е направен преглед на семействата и родовете микроорганизми, сред които има щамове с пробиотичен потенциал - Lactobacillus,
Bifidobacteria, Propionibacteria, Leuconostoc и много други. Формулирани са функционалните, биохимични и физиологични свойства и ефекти върху организма, които определят здравните претенции на пробиотичните храни и суплементи - апатогенност, адхезия върху лигавиците, хипохолестеролемичен, антимикробен, имуногенен, антиканцерогенен и други ефекти, дължащи се на нормализиране на балансите в интестиналния микробиом. Представени са изискванията на
Codex Alimentarius към методологията за определяне на пробиотичните свойства на щамовете. Цитирани са оригинални пробиотични храни, традиционни за различни страни и региони на света, както и съвременните функционални храни, съдържащи пробиотици и имащи голямо здравно-профилактично значение и за здравото население. Направен е кратък преглед на заболявания, при които приемът на пробиотици успешно допълва ефектите на класическите терапевтични
процедури.

Full Text


References

Codex Alimentarius. Standart for fermented milks, CXS 243-2003, Adopted in 2003. Revised in 2008, 2010, 2018. 12 р.

Donchev N. & R. Enikova. Antitumor Effect of Dietary Regimens Including Sour-Milk Products Fermented by Original Bulgarian Strains. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 1992, 6 :2, p. 43-47

IPA „EUROPE“. Сriteria to qualify a microorganism designated as ‘probiotic’ in foods, beverages and dietary supplement“. May 2018

[http://www.ipaeurope.org/].

IPA Europe guidelines to qualify a microorganism to be termed as ‘probiotic’in foods, beverages and supplements in commercial communications, 2015.

Ivanova T., M.Jekova. Preventive role of lyophilic dairy products bulgaricum and biostim. Cancer letters 114 , 1997, p. 93-95.

Joint FAO/WHO Working Group Report on Drafting guidelines for the evaluation of probiotics in food. London, Ontario, Canada. May 2002.

European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Colloquium—Microorganisms in Food and Feed: Qualified Presumption of Safety. 13–14 December 2004, Brussels, Belgium.

Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation on Evaluation and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid bacteria. Cordoba, Argentina, 1 -4 October 2001.

The 2016 updated list of QPS status recommended biological agents in support of EFSA risk assessments. EFSA Journal 2017;15(3):4664, p. 1-4

БДС 12-2010. Българско кисело мляко.

Българското име на дълголетието. 100 години от откриването на Lactobacillus bulgaricus. Сб. Фондация „Стамен Григоров“. С., 2005, Изд. „Принт сервиз 97“ USBN 954-90367-2-3

ГОСТ Р 56139-2014 Продукты пищевые функциональные. Методы определения и подсчета пробиотических микроорганизмов.

Еникова Р. Пробиотиците в съвременното хранене. В сб. «Функционални храни, хранителни добавки, хранителни технологии», под ред. Б.Попов, София, 2006, изд. Филвест, с. 40-47

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителните и здравни претенции за храните. Официален вестник на ЕС, L 404/9, 18.01.2007, с. 244-256.

Цоневски Д., Р. Еникова, П. Салчев. Щамова индивидуалност на протективния ефект на закваски за българско кисело мляко при експериментална туморогенеза. Човекът и неговата жизнена среда, 1999, ХХІІ, с. 19-27.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5992

Refbacks

Font Size


|