Scientific Online Resource System

Social Medicine

Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев` - Русе, МБАЛ - Шумен и МБАЛ - Благоевград

Д. Георгиева, С. Tончева, Р. Дойновска, Г. Kолева, И. Христова, M. Бачева

Abstract

Професионалните дейности на клиничната медицинска сестра са важен рисков фактор за възникването на инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО), тъй като голяма част от тях се дължат на пряк контакт с пациентите. Основните хигиенни грижи са част от рисковите дейности за възникване на инфекции, ако не съответстват на стандартите за качество и безопасност. Настоящото изследване показва негативна тенденция до отказ от извършване на хигиенни грижи, което налага сериозно предизвикателство за тяхната оптимизация. Внедрените алтернативни
методи за хигиена на тежко болните в европейските болници, „къпане без вода` или „сухо къпане` значително намаляват риска от инфекции, спестяват време, правят дейността по-привлекателна и повишават безопасността, комфорта и удовлетворението на пациентите.

Keywords

IDMS, hygiene care, waterless bathing, nurse, patient

Full Text


References

Белоев Й. 2000 Грижи за болния и сестринска техника. МИ Арсо. София

Доклад на комисията до съвета 2014. Втори доклад на Комисията до Съвета относно изпълнението на Препоръка 2009/C 151/01 на Съвета относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи) https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ve d = 2 a h U K E w j g 0 s 7 u - O 7 d A h V D l i w K H d Q 7 D S k Q F j ACegQIBxAC&url=http%3A%2F2Fwww.ipex.eu%2FIPEXLWEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc54653729e0146b471b02b40f5.do&usg=AOvVaw3341_snf86PL2S17IKGOKz

Маркова, Ст. 2008, Медицински стандарти по Здравни грижи. Наръчник за медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, ренгенови лаборанти. Под редакцията на Проф. д-р Станка Маркова. София

Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването. Ръководство за превенция и добри практики. Люксенбург. Служба за публикации на Европейския съюз. 2013. ISBN 978-92-79-26822-9)

Програма срещу вътрешноболничните инфекции. София. България. 16 Май 2009). URL: https://www.blitz.bg/obshtestvo/priekha-programasreshchu-vtreshnobolnichnite-infektsii_news48881.html

Стойков, Д. 2012 Справочник за здравни грижи - технически фишове. Учебно помагало за медицински сестри, акушерки и лаборанти, Плевен 2012

Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 43 от 14.05.2013 г., в

сила от 11.05.2013 г.

Adams J., Bartram J., Chartier Y., Edited. 2008. Essential environmental health standards in health care. World Health Organization. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. ISBN 978 92 4 154723 9 URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43767/9789241547239_eng.pdf?sequence=1

Azza H. El-Soussi, Hayam I. Asfour. 2016 Examining bed-bath practices of critically ill patients Department of Critical Care and Emergency Nursing. Faculty of Nursing. Alexandria University. Alexandria. Egypt Received: May 10, 2016. Accepted: June 28, 2016 DOI: 10.5430/jnep.v6n12p1. URL: http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v6n12p1

Carvajal G., M.,Ramírez, J. David. 2015. Hygiene: basic care that promotes comfort in critically ill patients. Enfermería Global. ISSN 1695-6141. URL: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v14n40/en_revision2.pdf

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related 2008, Clinical Infectious Diseases, Volume 46, Issue 2, 2008, Pages 274–281, https://doi.org/10.1086/524736

Coffey PS, Metzler M, Islam Z, Koehlmoos TP 2013, Chlorhexidine for Umbilical Cord Care: Selected Bibliography,BMC Int Health Hum Rights. 2013; 13:44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139384

Groven F M. V, S. M. G. Zwakhalen, Gaby Odekerken-Schröder, E. J. T. Joostenand, J. P. H. Hamers. 2017. How does washing without water perform compared to the traditional bed bath: a systematic review. BMC Geriatr. Published online 2017 Jan 25. doi: 10.1186/s12877-017-0425-4 PMID: 28118815 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5264342/Hughes RG (ed.)2008. Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses. (Prepared with support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ Publication No. 08-0043. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.Infections,

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5110a1.htm?vm=r

Jordan J. R., Bloom H. L.2010. Prevention of Bacterial Infections in

Patients with CIED: Old Traditions Meet New Technology. The Journal of Innovations in Cardiac Rhythm Management. URL: http://www.innovationsincrm.com/cardiac-rhythm-management/2010/october/25-preventionof-bacterial-infections-cied

Milstone A. M., Robert A. WeinsteinCatherine L. PassarettiTrish M. PerlChlorhexidine: Expanding the Armamentarium for Infection Control and Prevention

Unahalekhaka A. 2011, Епидемиология на инфекциите свързани с медицинското обслужване. Глава 3 Епидемиология на инфекциите свързани с медицинското обслужване). URL: http://theific.org/wp-content/uploads/2015/01/Ch-3-Bulgarian.pdf

Vasconcelos J.de Melo Buriti, Caliri M. H. Larcher. 2017. Рreventing pressure injury in intensive care. Esc. Anna Nery vol.21 no.1 Rio de Janeiro 2017 Epub Jan 16, 2017. On-line ISSN 2177-9465. http://dx.doi.org/ 10.5935/1414-8145.20170001

Webster J, SOsborne. 2015. Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database Syst Rev. doi: 10.1002/14651858.CD004985.pub5. PubMed PMID: 25927093. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25927093

WHO guidelines on hand hygiene in health care. 2009. World Health Organization. http://www.who.int/gpsc/5may/tools/9789241597906/en/
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6003

Refbacks

Font Size


|