Scientific Online Resource System

Social Medicine

Професионални и социални аспекти на продължителната акушерска грижа

T. Eвтимова

Abstract

Оказването на продължителна акушерска грижа създава възможност за индивидуален подход при прилагане на добри практики, които са разнообразни по своята същност и поставят важен акцент - пакетът от грижи през целия цикъл на пренаталния, антенаталния и постнаталния период за жени с нисък риск да бъде осъществяван от акушерка. Настоящата статия представя част от проучване на здравните потребности на жените и нагласата на акушерките за осъществяване на продължителна акушерска грижа.

Keywords

continuity of midwifery care, social aspects

Full Text


References

Директива 2005/36/ на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 7.9.2005 г. относно признаването на професионалните квалификации. ОВ L 255, 30.9.2005 г., с. 22. http://eur-lex.europa.eu/legal-content.

Доклад „Регулацията и организацията на акушерската дейност в БГ – анализ на бариерите пред спазването на правата на жените Алианс на българските акушерки“, проект „Стратегия за дългосрочна застъпническа кампания за спазване на човешките и гражданските права в майчиното здравеопазване“ по Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.

Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2020.)

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, обн. ДВ., бр.95 от 29 ноември 2005 г., загл. изм. и доп. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.

Тончева, С. и др. Нагласи и готовност на акушерките да изпълняват автономна дейност. // Здравни грижи, 2012, №1, с. 9–16.

Тончева, С., Евтимова, Т. Акушерски център за семейно консултиране – иновативен модел за семейно-консултативна дейност сред маргинални групи, Първа конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качество на живот“ 29-30.09.2016г., Варна

Midwifery 2020: Programme Core Role of the Midwife Workstream Final Report; 31 March 2010

National Institute for Health and Care Excellence. Intrapartum Care. Care of Healthy Women and their Babies During Childbirth. (Vol. 190). London: NICE; (2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6004

Refbacks

Font Size


|