Scientific Online Resource System

Social Medicine

Развитие на човешките ресурси в здравеопазването - измерение и предизвикателства

M. Владимирова, Н. Данова, Пл. Димитров

Abstract

Глобалната стратегия за човешките ресурси в здравеопазването през 2016 г. цели укрепване на капацитета на заетите в сектора. Тя е в унисон с поставените приоритети в целите за устойчиво развитие относно подготовката и развитието на работната сила в здравеопазването, особено в по-слабо развитите страни. Продължава да се споделя острият дефицит на работната сила в здравеопазването, както и нарастващото несъответствие между потребностите на населението от търсене и предлагане на специалисти към момента и в бъдеще. В този доклад е направен кратък
анализ на предвидените за целта мерки в нашата страна.

Keywords

human resources, health care, problems

Full Text


References

Владимирова К.,М. Атанасова, Гъвкавост и управление на човешките ресурси при кризи, с.39,64-65;

Владимирова М., Н. Данова, А. Марчева, Планиране на работната сила в здравеопазването, кръгла маса, София, Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства; с. 119 – 120;

Доклад на ЕК за България за 2017, включващ задълбочен преглед относно предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси ирезултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС)N1176/2011, CОМ( 2017)90;

Иванова Т. Невидомото Обществено здравеопазване, С., 2007, 77-79;

Здравеопазване 20017, НСИ и НЦОЗА, www.nsi.bg/bg/content/15924, с.5,с.62;

Комитов, Г.,С.Генев,Мениджмънт на ресурсите – приоритет на здравната реформа, София, 2009, с.138-139;

Политики на ЕС:Обществено здраве, Европейска комисия, Служба за публикации на ЕС, 2016

Регламент (ЕС)N282/2014 на европейският парламент и на съвета от 11 март 2014 г.за създаване на трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020) и за отмяна на решение N 1350/2007/EO(OJ L86, Vol 57 of 21 march 2014).

Шиплет М., Съвременно управление на човешките ресурси, София, ИПА, 2005, с. 54-56

Шипова, Л. С. О, Управление здравоохранением, 2-3, 2012, с.15-31;

Bjorkman, J. J. Nemec, Health reforms in Central and Eastern Europe, Health reforms in BG,Eleven, 2013, p.53-54;

Strike A., Human resources in Health care: A Manager’s Guide,p.116-118;

WHO, Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel WHA 63.16, 21. may. 2010 A 63/VR/8

WHO, WHA 69.19 Global strategy on human resources for health: workforce 2030, sixty-ninth world health assembly, 28.may.2016, A 69/VR/8

WHO, 2014. Transforming the Health workforce in Support of Universal Health Coverage: A global toolkit for evaluating health workforce education, Report of the 3rd meeting 1-3.07.2014

www.ncpha.government.bg; 17. www.mh.government,bg;

www.nsi.government.bg; 19. http://healthworkforce.eu/join-our-network/
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6008

Refbacks

Font Size


|