Scientific Online Resource System

Social Medicine

За „здрав смисъл“ и „здравословни ефекти“ на реформите в управление на здравеопазването (Защо и как конфликтът между здравеопазването като социално благо и пазарния модел на неговото управление ерозира системата)

М. Сотирова

Abstract

В настоящата публикация се коментират фундаментални проблеми на управлението на здравеопазването, обект и предмет на здравната икономика. По-конкретно се разкрива базисният конфликт на пазарния модел на функциониране на здравната система с неговите ефекти, ерозиращи хуманитарната природа и социалните измерения на здравеопазването; ограничаващи и дискредитиращи основни граждански права, като равния достъп до здравни услуги. Систематизирани са проблемите в управлението на ресурсите в здравеопазването, на която основа се очертават контурите на системна конструкция на тяхното управление. Като реалистична за пазарната среда, в която функционира здравеопазването, се застъпва тезата за неговия смесен характер – от една страна като публично благо и от друга
страна като пазарна услуга, на която основа следва да се обосновават източниците, мащабите и посоката на движение на ресурсните потоци към системата. Акцентира се и на подходите за оценка на функциониране на здравеопазването през призмата на икономическата ефективност и управленска ефикасност.


Keywords

управление на здравеопазването; пазарен модел; ресурси в здравеопазването; икономическа ефективност; управленска ефективност;

Full Text


References

Бастиа, Ф., 2005 г., Законът, С., Издателска къща „Мак“.

Бастиа, Ф., Държавата, 2008 г., С., Изд. „Изток-Запад.

Стиглиц, Дж., 2014 г., Цената на неравенството, С., Изд.

„Изток-Запад“

Брусарски, Р., 2007 г., Теория на публичните финанси, С.,

Университетско издателство „Стопанство“.

Манлиев, Г., 2009 г., Икономика на публичния сектор.

Теория, политика, практика, С., Изд. „Кинг“.

Димитров, Гр., 2015 г., Организация и финансиране на

здравната система, С., Издание на ВУЗФ.

Канев, Д. 2009 г., Социална политика – икономически

проекции и решения, В., „Стено“ Е-литера, Софт, Вар
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6458

Refbacks

Font Size


|