Scientific Online Resource System

Social Medicine

Базов XML модел на трудово-медицински здравен запис

Т. Кундуржиев, Н. Цачева, К. Любомирова, Д. Чаръкчиев, М. Стойчева, С. Великов

Abstract

Представени са основните източници на информация, елементите и структурата на трудовомедицинското здравно досие. Целта на разработката е да се представи един възможен подход за изграждане на информационни формати и електронно споделяне на трудово-медицински здравни записи
чрез стандартът XML. Проектирана е обща схема на връзките в един трудово-медицински здравен запис и е представен чрез XML модел. Това ще подпомогне разработването на механизъм (референтни модели) за извличането на данни от нехомогенни компютърни системи и постигането на семантична оперативна съвместимост между съществуващите информационни системи, свързани с управлението на трудово-медицинската информация.


Keywords

трудово-медицинско здравно досие, XML модел

Full Text


References

Закон за здравето, Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г.и т.н.;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Обн. ДВ.

Бр.124 от 23 Декември 1997 г.изм.и допълн.до 2018;Заповед

№РД 09-483 от 03.07.2001 г. на Министъра на здравеопазването

и Управителя на НОИ за утвърждаване на образци на бланки за:

бързо известие, протокол за проучване на професионална болест, регистрационна карта за призната професионална болест и производствена характеристика.

Международна класификация на функционирането,

уврежданията и здравето (МКФУЗ/ICF), Световна здравна

организация (2018)

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. За условията и реда за

осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Цачева Н., Р. Николова, С. Ангелов, К. Любомирова, М.

Табанска, Я. Проданова, М. Янчева, Лидия Христова,

Медицинска експертиза на работоспособността-належащи

промени в нормативната уредба, Трудова медицина и

работоспсобност - ISSN 2534-9481, С, Българско академично

дружество по трудова медицина, 2018,1,34-41

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition), W3C

(World Wide Web Consortium) Recommendation 26 November

, https://www.w3.org/TR/xml/
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6462

Refbacks

Font Size


|