Scientific Online Resource System

Social Medicine

Електронно предписване на рецепти и модели за трансфер и обмен на данните в тях

Св. Гълева, В. Белчева, Е. Григоров

Abstract

Tерминът „електронно предписване“ се използва, за да се опишат всички аспекти на генерирането и прехвърлянето на предписания по електронен път, като се използва специална система. Обикновено, процесът се идентифицира с първичната медицинска помощ, включвайки генерирането на предписания от общопрактикуващите лекари, предаването на изписаните рецепти по електронен път от тях към аптеките през националните мрежи и изпълнение на предписанието в здравното заведение (аптеката).
Моделите за електронен трансфер на предписания между предписващите (лекари) и отпускащите (фармацевти) могат да се групират в три основни концептуални решения:
1. Електронно предписване с използване на баркод върху хартиената бланка като инструмент за пренос на информация и идентификация на издалия рецептата; 2. Електронно предписване, при което електронната рецепта е законният документ, съдържащ информация за издалия рецептата и предписаните лекарства. 3. Електронно предписване с използване на хранилище за рецепти.
Изборът на подходящ модел, за реализиране на концепцията за електронно предписване на рецепти, трябва да бъде напълно съобразен с техническите особености и характеристики на системата „Държава“ за е-управлението в Р. България. Задължително условие, за да бъде реализиран трансфер на електронни рецепти в нашата страна е да функционира Единната среда за обмен на електронни документи
(ЕСОЕД).


Keywords

България, е-управление, електроннo предписание, рецепта, аптека

Full Text


References

Министерство на здравеопазването. Национална здравна

стратегия 2020. 2016 p. 133.

Министерски съвет. Национална програма за развитие:

България 2020. 2012 p. 283.

Министерство на транспорта информационните технологии и

съобщенията. Стратегия за развитие на електронното управление

в Република България 2014–2020 г. 2014 p. 33.

Европейска комисия. Съобщение на Комисията до

Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и

социален комитет и Комитета на регионите относно междинния

преглед на изпълнението на стратегията за цифров единен пазар. 2017.

European Comission. eHealth: Digital health and care [Internet].

Available from: https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_en

Goundrey-Smith S. Principles of Electronic Prescribing [Internet].

Springer London; 2009. (Health Informatics). Available from:

https://books.google.bg/books?id=_y-F5xwMa8gC

Бернардова Е. Електронно управление на лекарствената

терапия чрез болничната информационна система. In: 12-та

Национална конференция по е-здравеопазване. 2017.

Гълева С, Григоров Е, Данова Н. Електронната рецепта -

анализ на практиките в Европа и възможностите за прилагането

им в България. In: Юбилейна научна конференция, Пловдив.

Веков Т, Джамбазов С, Христов Г. Оценка на здравни

технологии-бъдещето на здравната икономика.

Donyai P, O’Grady K, Jacklin A, Barber N, Franklin BD. The

effects of electronic prescribing on the quality of prescribing. Br J ClinPharmacol. 2008;65(2):230–7.

Stroetmann K, Artmann J, Stroetmann V, Protti D, Dumortier J,

Giest S, et al. European countries on their journey towards national

eHealth infrastructures [Internet]. 2011. Available from:

http://www.ehealthstrategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf

Kierkegaard P. E-Prescription across Europe. Health Technol

(Berl). 2013;3(3):205–19.

Димитрова З, Гетов И. Основи на аптечната практика и

бизнес. 2009. 384 p.

Държавен вестник. 2001;

Minarikova D, Panayiotis A. Electronic prescription services

system in Greece - Pilot study. Acta Pol Pharm. 2015;72(6):1295–

Timmers P. Electronic commerce : strategies and models for

business-to-business trading. Wiley; 1999. 268 p.

EUR-Lex - 32008H0594 - BG - EUR-Lex. ПРЕПОРЪКА НА

КОМИСИЯТА от 2 юли 2008 година относно трансграничната

оперативна съвместимост на системите за електронни здравни

досиета.

Eвропейски съюз. ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА

ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември

година за утвърждаване на кодекс на

Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба.

Hagberg L. Smart Open Services for European Patients

The European eHealth Project Contact The legal perspective of the

epSOS Services [Internet]. 2017. Available from:

https://cordis.europa.eu/project/rcn/191699/factsheet/en

European Commission. Joint Action to Support eHealth Network

The electronic exchange of health data under Cross - Border Directive 2011/24/EU - Release 2 - ePrescriptions and eDispensations.

Öhlund S-E, Åstrand B, Petersson G. Improving Interoperability

in ePrescribing. Interact J Med Res. 2012 Nov;1(2):e17.

USA. Centers for Medicare and Medicaid Services E-Prescribing.

Гълева С, Данова Н, Григоров Е. Електронизация на

здравеопазването в България. Годишник по болнична фармация.

Oct 8;4(1):24–32.

Polyzos N, Kastanioti C, Zilidis C, Mavridoglou G, Karakolias S,

Litsa P, et al. Greek National E-Prescribing System: Preliminary

Results of a Tool for Rationalizing Pharmaceutical Use and Cost.

Glob J Health Sci. 2016;8(10).

Samadbeik M, Ahmadi M, Hosseini Asanjan SM. A Theoretical

Approach to Electronic Prescription System: Lesson Learned from

Literature Review. Iran Red Crescent Med J. 2013;

Salmon JW, Jiang R. E-prescribing: history, issues, and potentials. Online J Public Health Inform. 2012;4(3). pii: ojphi.v4i3.4304

HIQA. ePrescribing: An International Review. 2018.

Klepser D, Lanham A, Cochran G. Electronic prescriptions:

opportunities and challenges for the patient and pharmacist. Adv Heal Care Technol. 2016 Feb;2:1–11.

Marandi T, Orav L, Kändmaa A, Nahkur S. Drug-drug interaction

database SFINX – first results from north Estonia Medical Centre,

Estonia. Clin Ther. 2015 Aug;37(8):e5–6.

Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm: A New Health

System for the 21st Century. Washington, D.C., D.C.: National

Academies Press; 2001.

Благоев Л, Спасов К. Е-управление в България. Издателство

на БАН; София, 2015 г. 32. ДАЕУ. Архитектура на електронното

управление в Република България. (версия 1.5).

European Commission. European Interoperability Framework.

p. 48.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6463

Refbacks

Font Size


|