Scientific Online Resource System

Social Medicine

Законодателството и лечителите в България

И. Янева, Т. Каранешева

Abstract

Направен е преглед на нормативни актове, касаещи дейността на лечителите в България. У нас съществува правна уредба по отношение на лечителите. Според Глава 6 от Закона за здравето лечителите имат право да упражняват неконвенционални методи (НМ) за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве . В настоящия момент те не отговарят на всички условия, посочени в българското законодателство за практикуване на НМ. Лечителите упражняват неконвенционални методи сега у нас незаконно.
В интерес на безопасността на българските пациенти, ползващи неконвенционални здравни услуги, трябва да се засили контролът върху дейността на лечителите, упражняван от държавни здравни инспектори
и/или от длъжностни лица от Регионалните здравни инспекции.


Keywords

законодателство, лечители, България

Full Text


References

Арнаудов М. Русалии и калушари. Очерци по български фолклор. С.: «М. Дринов», 1996. Т.2, 545 с.

Арнаудов М. При нестинарите в Странджа. Очерци по български фолклор. С.: «М.Дринов», 1996. Т. 2, 410 с.

Беновска-Събкова, М. Екстрасенси. 121. Енциклопедия на българската народна медицина, «М. Дринов», С., 1999

Метод, по който се диагностицира и лекува по необичайни за науката пътища

Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет этнографических исследований. Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18

Василев, В. Медицината в древна Тракия. Издателство „МФ“, 1975г, 108 стр.

Георгиев М. Традиционната медицина в предметната област на етнологията // Етнографски проблеми на народната култура. Т.4, 1996, с. 9-30.

Закон за здравето, ДВ, бр.70 от 10 август 2004г

Каранешева, Т. Потенциалът на интернет като канал за здравна комуникация, Социална медицина, 2016, кн.1:30-33.

Крушков, И. Докладна записка до Министъра на Министрество на народното здраве и социалните грижи, проф. Черноземски, относно изпълнение на заповед РД-09-246 от 06.04.90г. на Министъра на Министрество на народното здраве и социалните грижи за подобряване на дейността по приложението на природното и алтернативно лечение и дейността на народните лечители в Народна Република България

Маринов, Д. Народна вяра и религиозни народни обичаи, С. Изд. „БАН”, 1994, 816 стр

Наредба №7 от 01.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, обн. ДВбр.22 от 15.03.2005 г.

Харитонова В.И. Портреты народных целителей России. М.: ВНИЦТНМ «ЭНИОМ», 1994. 233 с

Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и современное народное целительство. Статьи и материалы. М.: ИЭА РАН, 1995. 204 с. (Российский этнограф. Вып. 23.)

Харитонова В.И. «Весна Средневековья» накануне III тысячелетия (Магико-мистическая практика и «народное целительство» в Московском регионе). Московский регион: этноконфессиональная ситуация. М.: ИЭА РАН, 2000. С. 262-282

Харитонова В.И. Идеи комплементарной и интегративной медицины в современной России. Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 4: Фундаментальное и прикладное: сб. материалов 4-й ежегодной науч.-практ. конф. М.: Принтберри, 2010а. С. 217-220

Харитонова В.И. От народно-медицинских традиций к интегративной медицине // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного округа. 2012б. Вып. № 1 (74): Российский Север и северяне: среда-экология-здоровье. С. 40-45

Харитонова В.И. Этническая медицина современности и ее вклад в здоровьесбережение. Второй Российский конгресс по комплементарной медицине: материалы конгресса. Москва, 11-14 декабря 2014 г. /под ред. В.Г. Зилова, В.В. Егорова, М.С. Томкевич, К.В. Сухова. М.: РАНМ, 2014а. С. 206-208

Харитонова В.И. Неконвенциональная медицина в современной России. МАиБ. 2014б. № 1 (7). URL: http://www.medanthro.ru/?p=2017

Харитонова В.И. Неконвенциональная медицина в современной России. Здоровьесбе-режение в фокусе медицинской антропологии: сб. ст./отв. ред. В.И. Харитонова. М.: Публисити, 2015. С. 103-115

Харитонова В.И. Идея интегративной медицины с позиции медицинского антрополога. Московский международный форум по костно-суставной патологии: сб. науч. тр. М.: КСТ Интерфорум, 2016. С. 238-242

Харитонова, В.И., Янева-Балабанска, И. Интеграция медицинских систем - желаемое и действительное (российско-болгарские параллели), Сибирские исторические исследования. 2017. № 4,

-209. DOI: 10.17223/2312461X/18/11, 2016 SJR: 0.195, ISSN 2312-461X

Харитонова, В. И. Янева-Балабанска.Практика неконвенциональной медицины в росси и болгарии и ее научное исследование. Медицинская антропология и Биоэтика. Издательство:Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), Номер:1 (7) Год:2014, обьем - стр. 4, ISSN:2224-9680, https://elibrary.ru/query_results.asp

Янева-Балабанска, И. Неконвенционални методи за диагностика и лечение в България. “Илинда-Евтимов ЕООД”, С., 2006,264 стр. ISBN -10:954-711-083-7, ISBN -13: 978-954-711-083-0

Янева-Балабанска, И. Неконвенционални медицински методи, упражнявани в България, в нарушение на Закона за зравето. Българско списание за обществено здраве, 2012, кн.2 , том 4, 17-

. ISSN 1313-860X

Council of Europe. Legislation and administrative regulations on the use by licensed health service personnel of non-conventional methods of diagnosis and treatment of illness, Strasburg, 1984

Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review -2001

WHO Traditional Medicine Strategy (2002-2005) http://www.wpro.who.int/health_technology/book_who_traditional_medicine_strategy_2002_2005.pdf

https://duma.bg/godina-zatvor-poluchi-yasnovidkan77498?go=news&p=list&categoryId=3
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6465

Refbacks

Font Size


|