Scientific Online Resource System

Social Medicine

РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТЕРМИНАНТА НА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Е. И. Вълчева EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT - A DETERMINANT OF HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN THE MODERN SOCIETY E.I. Valtcheva

Екатерина Вълчева

Abstract

Резюме. Изследователският фокус на настоящото проучване е върху значимостта на ранното детско развитие (РДР) като детерминанта на здравето и качеството на живот (КЖ) в съвременното общество. Представят се научни доказателства за необходимостта от формиране на единна профилактична среда за РДР чрез постигане на интеграция и координация на индивидуалните и колективните субекти (родители-децаспециалисти)  в общността. Единната профилактична среда ще допринесе по специфичен начин за промоция на здравето в обществото и постепенно снижаване в годините на рисковите фактори, оказващи влияние върху РДР и благополучието през целия живот.

Summary. The research focus of this study is on the importance of early childhood development (ECD) as a determinant of health and quality of life in the modern society. It presents scientific evidence on the need to create an united preventive environment for early childhood development by achieving integration and coordination of individuals and collective entities (parents-children-specialists) in the community. The united preventive environment will contribute in a specific way to the promotion of health in the society and the gradual reduction in the years of risk factors affecting ECD and lifelong well-being.


Keywords

Ключови думи: ранно детско развитие, детерминанти на здравето, качество на живот, семейноориентиран подход, единна профилактична среда, промоция на здраве

Full Text


References

Библиография:

Аврамова-Тодорова, Г. Политики за ранно детско развитие – ефективни практики и предизвикателства. Eastern Academic Journal, 4/2016, стр.86-93 2. Атанасова-Трифонова, М. Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години. София: Булвест 2000, 2014

Антология по етика. Николова В., Янакиев К., Нешев К., Видева Н. Том 1. Наука и изкуство, София: 1987 4. Аристотел, Никомахова етика. Гал-ИКО. София:1993 5. Ванкова, Д. Щастие, качество на живот и здраве. Варна: МУ, 2016 6. Ванкова, Д. Социален капитал в общността- необходимо условие за развитие на здравеопазването, Социална медицина, Година XXV, брой 4, стр. 2-4.,2017 7. Ванкова, Д. Качество на живот в здравеопазването - изследване на историческите корени във философските теории за щастието, Асклепий, Volume 13, брой 1/2017, стр. 154-160 8. Гордеев, В. И., Александрович Ю. С. Качество жизни. Новый инструмент оценки развития детей.Санкт-Петербург: Речь, 2001 9. Долто, Фр. В играта на желанието. Клинични есета, част 1. София: Критика и Хуманизъм, 2017 10. Долто, Фр. Каузата на децата. София: Колибри, 2018 11. Долто, Фр. Когато се появи детето. София: Колибри, 2012 12. Долто, Фр. Основни етапи на детството. София: Колибри, 2009 13. Долто, Фр. Всичко е език. София: Колибри, 2006 14. Долто, Фр. Несъзнаваният образ на тялото. София: Център за психосоциална подкрепа, 2005 15. За нашите деца. Ранното детско развитие: Състояние, Политики, Практики, Насоки. Анализ на данни за ранното детско развитие в България. София, 2018 16. Йосифов, Й., Михайлов Н., Кюранов Д. Знаем ли какво е да си родител на тийнеджър в България? Национални изводи от едно регионално изследване. София, УНИЦЕФ-България, 2018 17. ООН, Комитет по правата на детето,Четиридесета сесия, Общ коментар № 7 (2005). „Прилагане на правата на детето в ранна детска възраст“, ООН, 2014 18. Куртева, Р., Вълчева Е. Отговорното родителство - влияние в условия на равнопоставеност на силите, Сб. „Отговорно родителство”. Община Варна: РА „Фаена”, с. 47-52, 2008 19. Кънева, О. Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век. София: Български бестселър-Национален музей на българската книга и полиграфия, 2019 20. Монтесори, М. Какво трябва да знаете за детето си. София: Асеневци, 2016 21. Монтесори, М. Тайната на детството. София: Асеневци, 2017 22. Насоки за пълноценна грижа през първите 1000 дни от развитието на детето. WHO/UNICEF, 2018 23. Национална мрежа за децата, Преглед на практики и политики в областта на ранното детско развитие, Наръчник, 2014 https://detebg.org/wpcontent//uploads/2018/10/Analiz_na_danni_za_ranno_detsko_razvitie_FZND_2018.pdf 24. Панчева, Р. Грижата за здравето на децата – приоритет на ФОЗ, Социална медицина, 3/4, стр. 86, 2016 25. Платон. Диалози. Т.1-4. София: НИ, 1979-1990

Полин, Р., Дитмар М. Секреты педиатрии. Москва: Изд. БИНОМ, 1999; Санкт-Петербург: Невский Диалект, 1999 27. Станчева, Р., Димитрова Т., Константинова Д., Панчева Р. Антимикробни фактори в майчиното мляко, Практическа педиатрия, 6, 2017, 28-30. ISSN 1311-0756 28. Трошева-Асенова, А. Играта и децата със специални образователни потрeбности. София: Феномен, 2018 29. Уиникът, Д. От педиатрия към психоанализа. София: Център за психосоциална подкрепа; Българско пространство за психоанализа, 2008 30. Уиникът, Д. Детето, семейството, външният свят. София: ЛИК, 2001 31. УНИЦЕФ. Добре дошло, бебе. Насоки за пълноценна грижа през първите 1000 дни от развитието на детето. УНИЦЕФ България, 2018 32. Фесчиева, Н., Ванкова, Д. Качество на живот, свързано със здравето и общественото здравеопазване, Акценти, Социална Медицина, Year XX, 2/3, стр. 2, 2012 33. Center on the Developing Child, Harvard University, “In Brief: The science of early childhood development”, 2017, http://developingchild.harvard.edu/resources/inbriefscience-of-ecd 34. Center on the Developing Child, Harvard University, “Key Concepts: Brain architecture”, 2016, http://developingchild.harvard.edu/science/keyconcepts/brain-architecture 35. Chamova R., R. Pancheva, T. Dimitrova, D. Bliznakova, Protective effect of breast milk on urinary tract infection in children aged 0-3 years, Journal of IMAB 2018, 24 (1), 1918-1922 ISSN 1312-773X 36. Early moments matter for every child. Report. WHO/UNICEF, 2018 37. Lissauer, T., Carroll W., Педиатрия – илюстрован учебник, пето издание, под редакцията на М. Бошева. Пловдив: Лакс Бук ЕООД, 2018 38. Valtcheva, E., Kurteva R. Quality of life – complex indicator for the effectiveness of the reforms in society. Land Forces Academy Publishing House Sibiu: Conference Proceeding IX, p.117 – p.125, 2007 39. Vankova, D. Conceptual and Methodological Approaches to Quality of Life-a public health perspective, Scripta Scientifica Salutis Publicae, Volume 1, 2015, N 2, p. 7-13.

WHOQOL: Measuring Quality of Life. 2019 https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqolqualityoflife/en/ 41. WHO. Health topics. Early child development. 2019 https://www.who.int/topics/early-childdevelopment/en/ 42. Working group and the Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. Early childhood development coming of age: science through the life course. The Lancet. Volume 389, Issue 10064, 7–13 January 2017, Pages 77-9 43. Working group and the Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development. The Lancet. Volume 389, Issue 10064, 7–13 January 2017, Pages 103-118 44. Working group and the Lancet Early Childhood Development Series Steering Committee. Early childhood development: the foundation of sustainable development. The Lancet. Volume 389, Issue 10064, 7–13 January 2017, Pages 9-1 45. World Health Organization 2015. Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health 46. World Health Organization/UNICEF 2019. Nurturing care for early childhood development: Linking survive and thrive to transform health and human potential. 47. World Health Organization 2016 What is health promotion? https://www.who.int/features/qa/healthpromotion/en/ 48. World Health Organization 2016. 9th Global Conference on Health Promotion https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/a bout/en/
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.6723

Refbacks

Font Size


|