Scientific Online Resource System

Social Medicine

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНА ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ИЗТОЧНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“, ВАРНА П. Манчева COOPERATION BETWEEN EASTERN AND WESTERN MEDICINE FOR

Параскева Манчева

Abstract

Резюме: Приоритетната задача пред медицинските специалисти за справяне с хроничната болест е решаване на проблема на пациента в неговата холистична цялост, а не само поставяне на диагноза от тясно специализирана и високо технологизирана медицина. В едно застаряващо общество, където хроничните заболявания са най-честата причина за болка, страдания и смърт, очакванията се насочват към неизползваните възможности на сътрудничеството между източната и западната медицина.  Изясняването на въпроса за навлизането на източната медицина в Новото обществено здравеопазване предполага един качествено нов поглед към допълващите възможности в профилактиката и лечението, идващи от Изтока. Главната цел на настоящата статия е да представи стъпките на сътрудничеството между източната и западната медицина, осъществявано в Университетския център по източна медицина, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна. Представени са трите стъпки: сравнителен анализ на източната и западната медицина; проучване на нуждите, вярванията и нагласите на българския гражданин; анализ на ситуацията в български условия. Доказва се полезността от съчетаване на методите на източната и западната медицина в университетска среда, насочено към взаимно потенциране на ефектите им за промяна в качеството на живот на българския пациент.

Abstract: The priority for medical professionals while dealing with chronic illness is to solve the patient's problem in its holistic totality, not just to diagnose with the help of narrow-specialized and high-tech medicine. In an aging society, where chronic diseases are the most common cause of pain, suffering and death, expectations are shifting to the unutilized opportunities for collaboration between Eastern and Western medicine. The clarification of the issue regarding the entry of Eastern medicine into the New Public Health presupposes a qualitatively new look at the complementary prevention and treatment opportunities coming from the East. The main purpose of this article is to outline the steps of collaboration between Eastern and Western Medicine at the University Center of Eastern Medicine, Medical University ″ Prof. Dr. Paraskev Stoyanov ″ , Varna. The following three steps are presented: a comparative analysis of Eastern and Western medicine; study of the needs, beliefs and attitude of the Bulgarian citizen; analysis of the situation in Bulgarian conditions. The usefulness of combining the methods of Eastern and Western medicine in a university environment, aimed at the mutual potentiating of their effects in order tochange the quality of life of the Bulgarian patient, has been proven. 


Keywords

източна и западна медицина, неконвенционални методи, хронична болест, Университетски център по източна медицина

Full Text


References

Библиография 1.Димков П. Българска народна медицина. София: Българска академия на науките. 1993;(l):1-2-3. 2.Йорданов К, Капинчева И. Природен лекар. Варна: Хеликс прес; 2005. 3.Капинчева И, Ванкова Д. Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина“ – история, същност и място в общественото здравеопазване. Социална медицина. 2018;(2):18-22. 4.Крайчева Е, Богомилова Ст, Шивачев Я, Гроздева Д, Ненова Г. Мястото на Аюрведа в подхода към българския пациент. Варненски медицински форум. 2018;7(3):167-170.

Търпоманова Т. Информираност, отношение и готовност на българина за потребление на методите на източната медицина. Социална медицина. 2018;(3/4):51-54. 6.Шивачев Я, Станчева Е, Манчева П. Източната медицина в мениджмънта на хроничната дискова болест. Здравна икономика и мениджмънт. 2017;2(64):36-39. 7.Acupuncture research site. Available from: https://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/home.phpq, accessed 20.10.2018. 8.Angell M, Kassirer J. Alternative Medicine - The Risks of Untested and Unregulated Remedies. N Engl J Med. 1998;(339):839841.DOI: 10.1056/NEJM19980917339121. 9.Bourne L. Stakeholder relationship management: A maturity model for organisational implementation. Aldershot, UK: Gower Publishing Ltd; 2009. 10.Bryson, JM. Strategic planning for public and non¬profit organizations. San Francisco: Jossey-Bass; 1995. 11.CAMbrella (a pan-European research network project- 20102012), online repository for EU projects; 2012. Available from: http://www.cambrella.eu/ home.php?il=203&l=deu, accessed 10.2018. 12.China Embassy. Traditional Chinese Medicine. Available from: http://www.chinaembassy.bg/bjly/kjwh/1/t139097. htm, accessed 10.2018. 13.European Parliament. A4-0075/97 Resolution on the status of non-conventional medicine. 1997. 14.Faass N. Integrating complementary medicine into health systems. Gaithersburg: Aspen Publications. 2001. 15.Frass M, Strass RP, Friehs H, Müllner M, Kundi M, Kaye AD. Use and acceptance of complementary and alternative medicine among the general popu¬lation population and medical personnel: a systematic review. Ochsner J. 2012;12(1):45-56. 16.Grozdeva D, Dikova Ts. Gas discharge visualization – historical developments, research dynamics and innovative applications Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2018; (4):27-33. 17.Ispirska S. Acupuncture Development in Bulgaria. In: Sources, historiography and methodology of history of medicine research. Varna Society of History of Medicine; 2009;34-38. 18.Kearns KP. From comparative advantage to dam¬age control: Clarifying strategic issues using SWOT analysis. Nonprofit Management & Leadership. 1992; 3(1): 3-22.

Kozuharova E, Lebanova H, Getov I, Benbassat N, Napier J. 2012. Descriptive study of contemporary status of the traditional knowledge of medicinal plants in Bulgaria. Afr J Pharm Pharmacol. 2012; 7(5):185-198. 20.Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review – 2001. Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2943e/3.3.html.11.10.2018. 21.Mancheva P. Is cooperation between Eastern and Western Medicine possible in Bulgaria? Scr Sci Salut Publicae. 2018;(4):69-73. 22.Vankova D. Conceptual and Methodological Approaches to Quality of Life- a public health perspective, Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2015;1(2):7-13. 23.Vankova D. SWOT analysis of Eastern Medicine developments in Bulgaria. Scripta Scientifica Salutis Publicae. 2018;(4):34-41. 24.Weihrich H. The TOWS Matrix - a Tool for Sit-uational Analysis. Long Range Planning. 1982; 15(15):54-66. 25.WHO. Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine, Train¬ing in Traditional Chinese Medicine, WHO: Geneva; 2010. 26.WHO. Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A World-wide Review, WHO/EDM/TRM/2001.2, Distr.: General, English only; 2001. Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/ Jh2943e/3.3. 27.WHO. Traditional Medicine Strategy 2014-2023, 2013. WHO: Geneva; 2013. 28.Yunita F. 2018. Traditional Chinese Medicine – Introduction to Acupuncture, handouts, the course was organized by Medical University of Varna, Center for Eastern Medicine and the Medical Faculty of the Tarumanegara University in Jakarta, Pharmacy Faculty of the Indonesian International Institute for Life Sciences, Indonesia. 17-28.09.2018
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.6727

Refbacks

Font Size


|