Scientific Online Resource System

Social Medicine

Nutrition in children from 1 to 7 years of age: challenges and legislation

Lalka Rangelova, Veselka Duleva

Abstract

Healthy nutrition is important for the growth, health and development of children. The national policy regarding the healthy nutrition of young children and preschool children is implemented by two ordinances of the Ministry of Health: Ordinance № 2 of 7 March, 2013 on healthy nutrition of children aged 0 to 3 years in kindergartens and children's kitchens, which regulates the requirements for healthy nutrition of children aged 0 to 3 years, organized on the territory of children's institutions and children's kitchens and Ordinance № 6 of 10 August 2011 on healthy nutrition of children aged 3 up to 7 years in children's institutions, regulates the requirements for healthy nutrition of children aged 3 to 7 years, organized on the territory of municipal, state and private children's institutions. The basis of these two ordinances are the requirements for energy and nutrient intake or the norms for the specific age groups of children, which best characterize the nutrition and allow for optimal growth and development of children. The results from the annual monitoring of the nutrition of children aged 1 to 3 and  3 to 7 years is used for the purposes of the national food policy, as a key strategy in increasing the well-being of children in Bulgaria.

Keywords

nutrition; children; ordinance;

Full Text


References

Дойчинова Л., М. Николова. Влияние на родителите върху хранителните навици при деца. Практическа педиатрия, 2020; 1-2: 22-24.

Дулева В., Л. Рангелова, С. Петрова, П. Димитров. Хранене, хранителен статус и рискови фактори свързани с тях при населението от 1 до 75+ години. Национално проучване на фактор хранене в риска за здравето на населението в Р България-2014 г. III част. Българско списание за обществено здраве, 2017; 2: 5-82.

МЗ. Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с Постановление № 45 на Министерския съвет от 2003 г. (Обн. ДВ, бр. 19 от 2003 г.).

МЗ. Наредба № 2 от 7 март 2013 г. За здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г.).

МЗ. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.).

МЗ. Наредба № 1 от 2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението (Обн. ДВ, бр. 11 от 2018 г.).

МС. Закон за храните (Обн. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.).

Петрова С., Л. Рангелова, В. Дулева, К. Ангелова, Д. Овчарова, Пл. Димитров. Фактори, влияещи върху растежа и здравето на децата в България. Храненене и хранителен статус на деца от 0 до 5 годишна възраст в България, Ред. Стефка Петрова, Изд. Пропелер, ISBN 978-954-392-100-3, София, 2012: 98-109.

Петрова С., Д. Овчарова, А. Попиванова, В. Дулева, Л. Рангелова. Национален план за действие „Храни и хранене”, 2005-2010: постижения и предизвикателства. Българско списание за обществено здраве 2012; 2: 30-58.

Петрова С., К. Ангелова, Д. Овчарова, В. Дулева, Д. Байкова, Л. Рангелова, М. Куртишева, Кр. Ватралова. Препоръки за здравословно хранене за деца на 3-6 години в България. МЗ, НЦООЗ, София, 2008.

Петрова С., В. Дулева, Л. Рангелова. Основи на здравословното хранене при деца до 3 годишна възраст. НЦОЗА, ПАН ООД, София, 2014.

Преамбюл към Устава на Световната здравна организация, приет от Международната конференция по въпросите на здравеопазването, Ню Йорк, 19-22 юни 1946 г.; подписан на 22 юли 1946г. от представителите на 61 държави (Официален архив на Световната здравна организация, бр. 2, стр. 100) и влязъл в сила на 7 април 1948 г.

Попов Б. Нови направления и перспективи пред науката за хранене. В: - Хигиена, хранене и професионални болести. (ред.) проф. д-р Божидар Попов, дм, дмн, София; 2018: 345-347.

Попова Р. Болести от недохранване. В: -Хигиена, хранене и професионални болести. (ред.) проф. д-р Божидар Попов, дм, дмн, София; 2018: 452-455.

Попова Р. Хранене и сърдечно-съдови заболявания. В: -Хигиена, хранене и професионални болести. (ред.) проф. д-р Божидар Попов, дм, дмн, София; 2018: 466-471.

Рангелова Л. Феноменът „Злоядо дете“. Педиатрия, 2019; 4: 61-62.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304, 22.11.2011 г.).

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20.12.2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, L 404, 30.12.2006 г.).

Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23.06.2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163, 24.06.2008 г.).

Casas R., S.Castro-Barquero, R. Estruch and E. Sacanella. Nutrition and Cardiovascular Health. Int J Mol Sci. 2018; 19 (12): 3988.

Dahl W.J., Stewart M.L. Position of the academy of nutrition and dietetics: health implications of dietary Fiber. J Acad Nutr Diet. 2015; 115(11):1861–1870 doi: 10.1016/j.jand.2015.09.003.

Dupont C., J-P. Chouraqui, A. Linglart, A. Bocquet, D. Darmaun, F. Feillet, M-L. Frelut, J-P. Girardet, R. Hankard, J-C. Rozé, U. Simeoni, A. Briend. Committee on Nutrition of the French Society of Pediatrics. Nutritional management of cow's milk allergy in children: An update Arch Pediatr 2018; 25(3):236-243.

Di Nardo G., M.Р. Villa, L. Conti, G. Ranucci, C. Pacchiarotti, L. Principessa, U. Raucci, and P. Parisi. Nutritional Deficiencies in Children with Celiac Disease Resulting from a Gluten-Free Diet: A Systematic Review. Nutrients. 2019; 11(7): 1588.

EFSA. Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to whole grain (ID 831, 832, 833, 1126, 1268, 1269, 1270, 1271, 1431) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010; 8(10):1766 [16 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1766. Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

Hurley K.M., A.K.Yousafzai and F. Lopez-Boo. Early Child Development and Nutrition: A Review of the Benefits and Challenges of Implementing Integrated Interventions Adv Nutr. 2016; 7(2): 357–363.

Locke A., J. Schneiderhan, S.M. Zick. Diets for Health: Goals and Guidelines. Am Fam Physician. 2018; 97(11):721-728.

Mantadakis E., E. Chatzimichael and P. Zikidou. Iron Deficiency Anemia in Children Residing in High and Low-Income Countries: Risk Factors, Prevention, Diagnosis and Therap . Mediterr J Hematol Infect Dis. 2020; 12(1): e2020041.

Pérez-Escamilla R., V.H. Moran. The role of nutrition in integrated early child development in the 21st century: contribution from the Maternal and Child Nutrition Matern Child Nutr 2017; 13(1):3-6.

Sawicki C.M., K.A. Livingston, M. Obin, S.B. Roberts, М. Chung , N.M. McKeown. Dietary Fiber and the Human Gut Microbiota: Application of Evidence Mapping Methodology. Nutrients. 2017; 9(2):125. doi: 10.3390/nu9020125.

Waqas S.,T. Ansari, N. Shafique Butt, and М. R. Ab Hamid.. Effect of diet on type 2 diabetes mellitus: A review Int J Health Sci (Qassim). 2017; 11(2): 65–71.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i4.8638

Refbacks

Font Size


|