Scientific Online Resource System

Social Medicine

Establishment and development of the Department of Pediatrics at MU-Sofia

Dimitar Kalaikov

Abstract

The paper presents the historical development and the huge contribution of the Department of Pediatrics at the Medical University of Sofia and its first leader - Prof. S Vatev for the development of pediatrics and children's healthcare in Bulgaria. The main scientific fields in the research and clinical activities of the numerous collaborators of the Department are outlined.


Keywords

Department of pediatrics, anniversary

Full Text


References

Здравеопазване, издание на НСИ

Калайков, Д. Катедра педиатрия към МУ-София, юбилеен сборник за 100-годишнината на МУ-София, 2017 г.

Калайков, Д. 100 години Катедра педиатрия към МУ-София, доклад пред V Конференция „Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст “ Несебър, 2020 г.

Калайков, Д. Детското здравеопазване в България: състояние, проблеми, перспективи. Практическа педиатрия, 2019 г., бр. 1-2

Константинова, М. Тенденции в разпространението на поднормено, наднормено тегло и затлъстяване сред детското население в България през последните 40 години. Автореферат за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки“ София, 2015 г.

Недкова, В Кърменето в българската популация – актуални проблеми. Доклад пред Национална конференция ранно детско развитие София, 2011г.

Попова-Кипрова, Цв. Научно-изследователски институт по педиатрия 1951-1972, София, 2006 г.

Попиванова, Цв. и кол. Някои здравно-хигиенни и психосоциални проблеми на двигателната активност в училищна възраст. Научна тема НЦООЗ.

Рахнева, Р. Артериална хипертония в детска възраст. Първична артериална хипертония. Практическа педиатрия, 2006, бр. 5

Танчев, П. Сколиозата в детско-юношеската възраст. Практическа педиатрия, 2007, бр. 3

Цонев, М. Развитие на детското здравеопазване в България, София, 1979 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i4.8649

Refbacks

Font Size


|