Scientific Online Resource System

Social Medicine

Professional organizations of feldschers and physician assistants – past and present

Penka Vracheva

Abstract

Abstract:

The "Feldscher" profession has a 143-year history in Bulgaria. The professionals are recognized with high authority and are well known by the society. Despite their contributions, the existence of feldschers have been periodically debated and questioned over the years, mainly due to their specific competence. In 1999, the training of these professionals has been suspended on the basis of unconvincing arguments. However, since 2014, at Medical Universities started education of Physician assistants, who are their followers.

The aim of the study is to examine the professional-union organizations created by feldschers/physician assistants over the years.

Materials and methods: Documentary, historical method and review of archival documents.

Results and discussion: In 1883, the feldschers founded the "Feldscher Charity Society" which is the first professional organization for healthcare workers in Bulgaria. The subsequent attempts for professional organization establishment over the years have been reviewed: "Union of Feldschers in Bulgaria" (1990-2000), "Association of Feldscher bachelors of medicine in Bulgaria" (2007) - functioning from 2020 as "Bulgarian Union of Physician Assistants and Feldschers" (BUPAF). Under the Class Organization Act of 2005, feldschers/physician assistants are obliged to become associate members of the Bulgarian Association of healthcare professionals. Arguments and legislative steps are presented in order to legitimize BUPAF with the status of a class organization of regulated profession.

Conclusion:

All professional organizations of feldschers/physician assistants over the years have aimed to protect professional interests and the possibilities for successful realization for benefit of the society.


Keywords

feldschers, professional organization, physician assistants, class organization, legislation

Full Text


References

Апостолов, М., История на медицината и социалното дело, София, 1994, стр. 76-77, 80;

Апостолов, М., История на медицината и социалното дело, Медицина и физкултура, София, 1992, стр. 97, 100-102, 112, 116, 126;

Архив на „Сдружението на медицинските фелдшери бакалаври по медицина в България“;

Аруети Нисим Леонов, Какво трябва да знаят фелдшерите, София, 1937

Божилова, К., Документи на българската здравна администрация, съхранявана в БИА и НБКМ;

Вестник Медицински фелдшер, Орган на Софийското фелдшерско медицинско дружество, Няколко думи по фелдшерския въпрос и въобще по санитарното дело у нас, София, май 1901 г.;

Велев, В., Работата на фелдшера в санитарно-епидемиологичната станция, Среден медицински работник, Наука и изкуство, 1952 г., книжка №5;

Врачева, П., Професиите „Медицински фелдшер“ и „Лекарски асистент“ в България – историческо развитие, съвременно обучение и реализация, Дисертация за присъждане на ОНС „доктор“, МФ-ТрУ- Стара Загора, 2017 г.;

Временни правила за устройството на медицинското управление в България 1879г., Български исторически архив, Национална библиотека „Кирил и Методий“;

Гълъбов, Г., Задачите на средните медицински работници при изграждането на социалистическото здравеопазване в нашата страна, Среден медицински работник, Наука и изкуство, 1952,1;

Закон за здравето ( Обн., ДВ., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01. 2005 г., посл. изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г.);

ЗАКОН за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн., ДВ, бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г.);

Заповед на Министъра на здравеопазването изход. № РД-09-221/27.12.2013 г. за работна група относно обсъждане на концепция за развитие на професия „Лекарски асистент“;

Захариев, И., В. Трендафилова, М. Захариева, Ролята и приносът на фелдшера в столичното здравеопазване от Освобождението до наши дни, Среден медицински работник, Медицина и физкултура, София, 1981г., брой 3, 48-52;

Малеев, А., Медицинската наука и здравеопазването в НРБ, Медицина и физкултура, София, 1981 г.;

МЗ, Наредба №1 от 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (Обн. ДВ., бр. 15 от 18.02.2011 г., изм. ДВ., бр. 50 от 01.07.2011 г.);

Медицинските фелдшери – завареното дете на реформата, Форум медикус, 2008г., бр. 26/30 юни;

Народно събрание на РБ, Комисия по здравеопазване, внесени заявления-декларации от Сдружението на фелдшерите, вх. № КЗ – 028-0017/23.07.2010;

вх. № ПГ-428-00-7/23.12.2014 г.;

Национален класификатор на професиите и длъжностите, 2011 (в сила от януари 2011г.);

Национален статистически институт, https://nsi.bg/здравеопазване;

Павлова, В. и колектив, История на медицината в България, Медицина и физкултура, 1980;

Писмо на СМФБМБ до МЗ за разглеждане на Проект на концепция за професия „Лекарски асистент“ ( писмо № 63-00-95/ 16.07.2013 г.);

Предложение на СМФБМБ до МЗ за включване на професия „Лекарски асистент“ в регистъра на регулираните професии в България;

Фелдшерският въпрос у нас, Фелдшерски съюз, София, 1897 г.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v28i2.8658

Refbacks

Font Size


|