Scientific Online Resource System

Social Medicine

Specialized Electronic Tracking and Analysis System for the medicinal products (SETASMP) - challenges and attitudes for community pharmacists

Ivo Kumanov, Magdalena Pesheva, Mariya Ivanova, Anna Todorova

Abstract

The specialized electronic system for tracking and analyzing medicines / SETASMP/, included in The Positive Drug List / PDL/, is used to collect information for delivered/ sold medicines in the country. The main purpose is to provide people’s access to medicines and to prevent their shortage and lack.

Aim: To track the awareness, attitudes, and the need of additional training to work with SETASMP among pharmacists in community pharmacy, in the process of introduction to practice.

Materials and methods: An anonymous survey was conducted on the territory of Varna, among pharmacists in community pharmacy. Descriptive statistics, graphical analysis of results and non-parametric methods for hypothesis check are applied.

Results: There is uncertainty between the respondents, connected with the technical performance in the daily work with the system. At the time of the survey, there is a lack of positive attitude of the pharmacists towards the benefit of SETASMP and the set goals. There is a desire for additional courses or training for pharmacists, related to practical application. No statistical significance was found between the experience of the pharmacist and the need for clarification and training for working with SETASMP.

Keywords

Specialized Electronic Tracking and Analysis System for the medicinal products (SETASMP), community pharmacists, shortage medicines, Positive Drug List (PDL)

Full Text


References

Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства - https://www.parallel-trade-development.org/

Европейското икономическо пространство (ЕИП) https://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/169/the-european-economic-area-eea-switzerland-and-the-north

Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в сила от 03.10.1999 г. , изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.

Изпълнителна Агенция по Лекарствата - https://www.bda.bg/bg/

Какво е свършено по системата досега? - информационно-аналитичен сайт Медиапул на 10.02.2020г.

Kонсолидирани текстове на Договора за европейския съюз и на Договора за функционирането на европейския съюз (2016/c 202/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT

Наредба № 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, обн. ДВ. Бр.46 от 11 юни 2019г.

Описание на уеб услуги за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък - Изпълнителна агенция по лекарствата - https://www.bda.bg/images/stories/documents/sespa/SESPA Automated Interface Description v.5.5 final revision 3 Production.pdf

Подаване на данни към СЕСПА - https://www.bda.bg/bg/sespa

Позитивен лекарствен списък, Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4 - https://portal.ncpr.bg/registers/pages/register/list-medicament.xhtml към декември 2020 г.

Покана до всички заинтересовани лица за извършване на регистрация за подаване на данни към Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, Министерство на здравеопазването - https://www.mh.government.bg/novini/aktualno/pokana-do-vsichki-zainteresovani-lica-za-izvrshvan/

Портал СЕСПА - https://sespa.mh.government.bg/

Ръководство за паралелен внос на лекарствени продукти за употреба в хуманната медицина https://www.bda.bg /images/stories/documents/ru/ukazania/Parallel import guideline version 2.0.pdf

Специализираната електронна система на ИАЛ и проблемите пред аптеките - https://mypharmacy.bg/our-blog/praktichna-farmacia/sistema-ial-problemi-pred-aptekite/

Справка за отразяване на становищата, получени след обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 от 2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти /публикуван за обществено обсъждане в периода 14.10.2020г. – 12.11.2020г./, Министерство на здравеопазването

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България - Изпълнителна агенция по лекарствата - https://www.bda.bg/images/stories/documents/sespa/Указания за регистрация в СЕСПА в.2.0.pdf

Указания към притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека и лицата по чл. 207, ал. 1, т. 5а и 6 от ЗЛПХМ за работа със СЕСПА - https://www.bda.bg/images/stories/documents/sespa/Указания към ТЕ за работа със СЕСПА в.1.0 draft 5.pdf

Указания към притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти за работа със СЕСПА - Изпълнителна агенция по лекарствата - https://www.bda.bg/images/stories/documents/sespa/Указания към ТЕ за работа със СЕСПА в.1.0 draft 5.pdf

Introduction to the EU telematics programme, 19 May 2011, Information and Communications Technology, European Medicines Agency
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v28i3.8731

Refbacks

Font Size


|