Scientific Online Resource System

Social Medicine

Commentary on municipal health care (on materials from the journal Social Medicine 1993-2019)

Petar Tzonov

Abstract

An unpublished material of Assoc. Petar Tsonov, is presented. The material has been prepared in relation to the scientific and practical conference “For better health at the local level”, held in the town of Pleven on May 16, 2019, as a joint initiative of the Municipality of Pleven and the Bulgarian Association of Public Health within the framework of the First European Public Health Week (13-17 May 2019), organized by the European Public Health Association.


Keywords

municipal healthcare, history

Full Text


References

Арнаудов Й., Здравни индикатори на Европейската общност, СМ, 2014, №3, 4-8 с.

Бадура Б., Социален капитал, икономически резултати и здраве, СМ, 2005,№1-2, 61-63 с.

Василевски Н., Интегриране дейността на здравния сектор с детерминантите на здраве, СМ, 2001, №3, 7-11 с.)

Василев Г., Ал. Канчелов, Оценка на себестойността и икономическата тежест за обществото на злоупотребата на алкохол и наркотици – националният доклад за 1992 година на САЩ и отражението му върху българската реалност, СМ, 1999, №1, 39 с.

Вълчев Ал., Приоритети на социално-медицинските изследвания, СМ, №1,1993, 14-16 с.

Ганова-Йоловска Г., Здравните системи в някои европейски страни, СМ, 2010, №2-3, 37-40 с.

Гаргов К., Здравословна политика – готова ли е социалната медицина?, СМ,№1, 1993, 5 с.

Големанов Н., Далечни перспективи на смъртността по причини в България, СМ, 1999, №2, 16-19 с.

Делчева Е., Конкурентоспособност на здравеопазването в България и съседните й страни, СМ, 2010, №4, 29-31 с.

Додунекова, Демографския преход в България (етнически профил), СМ, 2004, №1, 7-10 с.

Иванов Л., Здравето на Балканите, СМ, 2001, №1, 8-18 с. (база данни 1996 г.„Здраве за всички”, СЗО и книгата „Съседи на балканите. Стимулиране диалог върху здр. дело”, СЗО, 2000, 156 с.

Йорданова Д., Медицинска практика в Швеция, СМ, 2003, №2, 31-32 с.

Калахан Д., Цели на медицината: Новите приоритети, СМ, 2000, №3, 43-45

Каледине Р., Л. Сумкас, Развитие на професионалното обучение по обществено здравеопазване: международният контекст и примерът на Медицински университет – Каунас, Литва, СМ, 2005, №3, 11-14 с.

Керековска A., Д. Ванкова, Н. Фесчиева, Възрастните хора и общественото здравеопазване, СМ, 2014, №4, 7-10 с.

Керековска А., К. Докова, Н. Ушева, Промоция на здраве в България – политическо развитие и съвременни предизвикателства, 2005, №3, 15 с.

Керековска А., Пренасяне на политика за промоция на здраве от Великобритания към България – транскултурални аспекти, 2006, №1-2, 11 с.

Мерджанова А., А. Радева, Ц. Търпоманова, Училищната среда като социален фактор, моделиращ агресивното поведение на учениците, СМ, 2015, №3, 12-15 с.

Ненкова Б., М. Пандова, Регионални неравенства в първичната инвалидност поради слепота в Източна България, СМ, 2014, №3, 9-12 с.

Николов Н., Кризата за кадри и управлението на човешките ресурси в ирландските болници – обстановки, перспективи и поуки за България, СМ,2010, № 2-3, 41-44 с.

Николов Н., Болничен мениджмънт в условията на криза, СМ, 2011, №3, 22-24 с.

Паунова А., Разговор за здравните грижи в Канада, интервю, взел П. Цонов, СМ, 2001, №4, 22-23 с.

Петров Х., Г. Петрова, Съюз за закрила на децата в България и здравно съвещателните станции (1924-1944), СМ, 2012, №1, 46-48 с.

Попов М., Преходите в българското здравеопазване: големият преход през 1944-1952 година, СМ, 2007, №2, 47-48 с.

Сугарева М., Сексуален живот и психично здраве, СМ, 1998, №2, 14-16 с.

Тончева С., Ст. Павлова, Изследване на професионалната удовлетвореност на медицинската сестра, СМ, 2012, №1, 30-32 с.

Тулевски Б., Н. Василевски, Промоция на здраве и първична профилактика на болестите при жените, СМ, №2, 1998.

Тулчински Т., За баланс между здрав. управление и общественото здравеопазване, СМ, 2002, №3, 9-11 с.

Фесчиева Н., Д. Ванкова, Качество на живот свързано със здравето, СМ, 2012, №2-3, 2 с.

Ценова Б., Училището – здравословно работно място, СМ, 2014, №3, 33-36 с.

Цонов П., Една стоматологична практика в Ню Йорк (интервю с д-р Гроздалина Метц), СМ, 2000, №4, 28-30 с.

Цонов П., Български периодичен медицински печат (1878-1944), СМ, 2009,№1-2, 71-73 с.

Цонов П., 100 г. от създаването на сп. ”Обществено здраве” – първото българско списание по социална хигиена, медицина и здравеопазване, СМ, 2014, №1, 47-48 с.

Цонов П., 160 г. от рождението на Ив. Гешов, СМ, 2008, №4, 48 с.

Чолакова Т., „Някои основни проблеми на здравето на жените в България“, СМ, 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v28i4.8823

Refbacks

Font Size


|