Scientific Online Resource System

Social Medicine

The role of professional organizations in healthcare as public law corporations: self-regulation, rights and responsibilities

Svetoslav Krumov, Evgeni Grigorov, Valentina Belcheva, Orlin Nedev, Petko Salchev

Abstract

As of the beginning of 2021, for twenty-three of the professions in Bulgaria, eleven professional (class) organizations - corporations under public law are regulated, and have received specific recognition from the state and are charged with functions to maintain high level in the relevant professional field. Out of all twenty-three occupations, fourteen occupations (over 60%) are in the healthcare field. This emphasizes their social importance for the life and health of people, as well as the vocation of their related organizations to maintain a high level of public trust in the quality of the health services provided.


Keywords

healthcare, professional organizations, self-regulation, code of ethics

Full Text


References

Регулирани професии - единно звено за контакт република българия [internet]. Available from: https://psc.egov.bg/market-regulated-professions.

Закон за професионалното образование и обучение, обн. ДВ. Бр.68, 30 юли 1999г., поледно изм. ДВ. Бр.102 от 23 декември 2022г.

Закон за признаване на професионални квалификации, обн. ДВ. Бр.13, 8 февруари 2008г. Available from: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135579101.

НАЦИД. Професионални квалификации. Рубрика в официалния сайт на НАЦИД. Available from: http://professio.nacid.bg/.

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. Eur-lex - 32005l0036 - en - eur-lex [internet].

Радева М. Регулирани професии в здравеопазването–професионална компетентност. Трудове на русенския университет. 2012;51:41–5.

Carmen Bautista M, G Lopez-Valcarcel B. Review of medical professional organizations in developed countries: problems of decentralized membership registers. Aims public health. 2019;6(4):437–46. Available from: http://www.aimspress.com/article/10.3934/publichealth.2019.4.437.

Решение на КС на РБ no 29 София, 11 ноември 1998 г. Конституционно дело no 28/1998 г., ( обн., дв, бр.135 от 17 ноември 1998 г.).

Cafaggi F. Reframing self-regulation in european private law [internet]. Ségolène Barbou des places. Self regulation and the professions: a perspective from regulatory competition theory. Fabrizio Cafaggi. Reframing self regulation in european private law, kluwer law international, pp.215 - 235, 2006, isbn:978-9041125316. 357 p. Available from: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01615571.

Madara JL, Burkhart J. Professionalism, self-regulation, and motivation. Jama. 2015 may 12;313(18):1793. Available from: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2015.4045.

Захариева Г. Еволюиращата концепция за регулирането на бизнеса. Бизнес управление. 2014;14(1):5–19.

Веков Т. Социална фармация и фармацевтично законодателство. Плевен: му-плевен; 2014. 476 с.

Dill, D. D through deming’s eyes: a cross‐national analysis of quality assurance policies in higher education. Quality in higher education.1995:1(2):95-110.

Градинарова Н. Правна регулация на здравната система, правоотношения и субекти. Управление и образование. 2018;15(5):85–8.

Докова К. За значението на професионалните организации в здравеопазването. Социална медицина. 2020; 28(2):2–3.

Мавров М. Шаркова М, Янакиева А, Бакова Д. Съсловните организации в българското здравеопазване. Здравна икономика и мениджмънт. 2017;2:34–7.

Федерация – уикипедия [internet]. Available from: https://bg.wikipedia.org/wiki/федерация.

Керековска А, Мирчева И, Георгиева Л, Попова с. Социална медицина. Варна, изд.: Стено; 2014. 232 s.

Народно събрание. Закон за здравето, обн. ДВ. Бр.70 от 10 август 2004г.

Димитров, И. (2020). Анализ на етичните аспекти в здравната система на р българия. New knowledge journal of science/novo znanie, 9(2).

Пехливанов К. Етичните кодекси в българското право. Stud iuris. 2015;(2):1–18.

Грънчарова Г. Александрова-Янкуловска с. Социална медицина. Му - плевен; 2016. 356 p.

Закон за лечебните заведения, обн. ДВ. Бр.62 от 9 юли 1999г., посл. Изм. Дв. Бр.104 от 30 декември 2022г. [internet].

Янева А, Прокопов И. Продължаващо обучение – същност, форми и предпоставки за развитие. Професионално образование. 2018;20(2):155–63.

Cheetham G, Chivers GE. (2005). Professions, competence and informal learning. Edward elgar publishing. Isbn: 978-1-84376-408-3, 360 pp.

Стайкова Ж, Титопулу М. Състояние и тенденции при обучението и квалификацията на медицинските специалисти в българия. Управление и образование. 2021;17(5):67–73.

Mcadams CD, Mcnally MM. Continuing medical education and lifelong learning. Surg clin north am. 2021;101(4):703–15.

Greer SL, Kuhlmann E. (2019). Health and education policy: labour markets, qualifications, and the struggle over standards. Education and public policy in the European Union: crossing boundaries, p. 67-88.

Brankov B, Zlatareva A. Continuing education as a factor for efficiency and quality in career development. World j pharm pharm sci. 2020;9(8):319–33.

The cpd certification service. What is cpd continuing professional development explained | the cpd certification service [internet]. The cpd certification service. 2021.

Регламент (еио) no 1612/68 на съвета от 15 октомври 1968 година относно свободното движение на работници в общността.

Попова, ж. (2009). Право на европейския съюз. Сиела.

Green paper on the European workforce for health, commission of the european communities 2008. Brussels.

Директива 2013/55/EC на Eвропейския парламент и на Cъвета от 20 ноември 2013 година за изменение на директива 2005/36/ео относно признаването на професионалните квалификации и на регламент (EC) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством информационната система за вътрешния пазар (регламент за исвп).

Регламент за изпълнение (EC) 2015/983 на Kомисията от 24 юни 2015 година. 2015;(2).

Pgeu working paper. Analysis on the commission implementing regulation (eu) 2015/983 on the procedure for issuance of the european professional card and the application of the alert mechanism.

EUPHA. A statement from European healthcare regulators on the european commission’s green paper on the eu workforce for health.

Bureau de Bruxelles – Ordre national des pharmaciens. Working document for pharmacists European Commission steering group professional cards 28 September 2011. P. 1–11.

Вътрешни правила за организацията и дейността на комисията по здравеопазването - Народно събрание на Република България. Available from: https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340.

Народно събрание. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, обн. Дв. Бр.31 от 13 април 2007г. Available from: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135549536.

Министерство на здравеопазването. Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. За изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти. Available from: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137197617.

Гевренова Н, Зиновиева Д. Националният рамков договор като източник на осигурителното право. Административно правосъдие. 2004;(1):22–57.

Народно събрание. Закон за здравното осигуряване, обн. ДВ. Бр.70 от 19 юни 1998г. Available from: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134412800.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v29i2.9101

Refbacks

Font Size


|