Scientific Online Resource System

Social Medicine

Регионални неравенства в смъртността в България

В. Aтанасова

Abstract

Регионалните различия в смъртността са важен аспект на неравнопоставеността в здравеопазването. Проучването цели да представи регионалните различия във възрастово-стандартизираната смъртност от всички причини, както и от някои социално-значими заболявания за регионите на планиране по NUTS 3 в България за 2012 година. Налице са подчертани регионални неравенства в смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС), мозъчно-съдова болест (МСБ), рак на белите дробове и гърдата в България.

Keywords

regional health inequalities; mortality; standardized death rate; NUTS - Nomenclature of Territorial Units for Statistics; Bulgaria

Full Text


References

Glossary: Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS); http://epp. eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary: NUTS

History of NUTS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/history_nuts

NUTS, by country and regional level, http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/

European Shortlist for Causes of Death: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/

Revision of the European Standard Population; Report of Eurostat's task force, 2013, Population and social conditions, Col.: Methodologies & Working papers, Luxembourg: Publ. Office of the EU, 2013

Ahmad O., C. Boschi-Pinto, Lopez A, Murray C., Lozano R., Inoue M. Age standardization of rates: a new WHO standard. GPE Discussion Paper Series: No.31. EIP/GPE/EBD World Health Organization.

Eurostat databases on population, mortality and causes of death, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database

Национална стратегия на България по миграция и интеграция (2008-2015)

Masseria C., Health inequality: Why is it important and can we actually measure it?,Eurohealth, 2009, 15(3), pp4-6.

Големанов Н., Смъртност на населението на България през двадесети век, ЦМБ, 2010, ISBN 978-954-9318-07

Feschieva N., Kerekovska A., Inequalities in health: does the old problem have new dimensions?, Trakia J of Sciences, v. 3, No. 4, 2005, pp 64-68

, Whitehead M. The concepts and principles of equity in health. Internat J of Health Services, 1992; 22:429-445. (first published from: Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1990 (EUR/ICP/RPD 414)

Kawachi I, Subramanian S, Almeida-Filho N, A glossary for healthinequalities J of Epidemiology&Community Health. 2002 Sep;56(9):647-52
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.958

Refbacks

Font Size


|