Scientific Online Resource System

Social Medicine

Оценка на риска при химическата безопасност на храните - зависимост доза-отговор

Р. Вачкова-Петрова

Abstract

Първият стадий на оценката на риска - идентифицирането на опасността е насочен към идентифициране на ефектите, които се приемат за неблагоприятни. Характеризирането на опасността е фокусирано върху околичествяването на тези ефекти, така че установената зависимост доза-отговор може да бъде след това сравнена с потенциала за експозиция (характеризиране на риска). Принципът на Парацелзус, че „дозата прави отровата` е базата на фундаменталната концепция в токсикологията и оценката на риска. Прието е, че за повечето химически вещества има прагова доза, под която може да се определи нивото без наблюдаван неблагоприятен ефект - NOAEL (no-observedadverse effect level). NOAEL е базата за изчисляване на човешката експозиция на замърсителите и добавките в храните без неблагоприятен здравен ефект (осигуряване на безопасността). Определянето на бенчмарк отговора и бенчмарк дозата са отправна точка за определяне на границата на експозиция и здравните параметри за допустим прием основно на генотоксичните вещества. През последните години предизвикателство към класическата (монотонна) парадигма доза-отговор е така наречената „хипотеза за ниската доза`. Според нея, специално ендокринно активните вещества или ендокринните нарушители могат да проявяват „ефекти при ниската доза` в рамките на типичната човешка експозиция, отсъстващи при по-високите дози и, които могат да покажат немонотонен профил доза-отговор.

Keywords

hazard characterization; dose-response relationship; NOAEL; benchmark dose;`low dose` hypothesis

Full Text


References

EFSA. Opinion of the scientific committee on a request from EFSA related to a harmonised approach for risk assessment of substances which are both genotoxic and carcinogenic, EFSA Journal (2005) 282, 1-31

EFSA. Scientific opinion. Use of the benchmark dose approach in risk assessment. Guidance of the Sci Committee. EFSA J (2009), 1150,1-72

EFSA. Scientific opinion on genotoxicity testing strategies applicable to food and feed safety assessment, EFSA Journal 2011;9(9):2379

EFSA. Scientific Colloquium Series of the European Food Safety Authority, Summary Report 1, EFSA Sci Colloquium XVII, 2012 , Parma, Italy

EFSA. Scientific Opinion on the hazard assessment of endocrine disruptors: scientific criteria for identification of endocrine disruptors and appropriateness of existing test methods... EFSA Journal 2013;11(3):3132.

FAO/WHO. Application of risk analysis to food standards issues. Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation, Geneva, Switz, 1995, 13-17

European Commission. First Report on the Harmonization of Risk Assessment Procedures, Part I, 26-27 October 2000

Lewis, R. W., Billington, R., Debryune, E. et al. Recognition of adverse and nonadverse effects in toxicity studies.Toxicol. Pathol. 2002, 30, 66-74

Melnick R, Lucier G, Wolfe M. et al., Summary of the National Toxicology Program's report of the endocrine disruptors low-dose peer review, Environ Health Perspect. 2002, 110(4),427-31

Reiter L, DeRosa C, Kavlock R. et al., The US federal framework for research on endocrine disruptors and an analysis of research programs supported during fiscal year 1996, Environ Health Persp. 1998, 106(3):105-13

Vandenberg L, Colborn T, Hayes T. et al., Hormones and endocrine-disrupting chemicals: low-dose effects and nonmonotonic dose responses. Endocr Rev. 2012; 33(3):378-455

WHO Technical Report 909. Evaluation of certain food additives and contaminants. 57 report of the Joint FAO/WHO Expert Committee, 2002

WHO Technical Reports 947. Evaluation of certain food additives and contaminants, 68 report of the Joint FAO/WHO Expert Committee, 2007

WHO. Environmental Health Criteria 239. Principles for Modelling Dose-Response for the Risk Assessment of Chemicals,WHO, 2009
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.959

Refbacks

Font Size


|