Scientific Online Resource System

Social Medicine

Информационна система за питейните води в БЪЛГАРИЯ - необходимост, възможности и приложения

Р. Петкова, В. Kамбурова

Abstract

Статията е посветена на информационната система за питейните води в България като необходим инстру- ментариум за електронното докладване по изпълнение на ангажиментите на България като член на Европейския Съюз (ЕС) и за използване на натрупаните бази данни за анализ, оценка на тенденциите и подкрепа на вземането на управленски решения в тази област. Представена е и накратко системата на Европейската Комисия (ЕК) - Water Information System of Europe (WISE), в която се обединява информацията от електронните доклади на страните от ЕС.

Full Text


References

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите. Официален вестник на ЕС. L 327, 22.12.2000 г.

Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal of the EC L 330/5.12.98

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, Изд. от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., посл. изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г.

Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC, Information required to be submitted to the European Commission under Article 13 for the reporting 2001 – 2013, July 2014

Second Implementation Plan of the Water Information System for Europe (WISE) 2011 – 2015, Brussels, November 2011

Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО, Брюксел, 16.6.2014 г. COM (2014), 363 final

Закон за водите, в сила от 28.01.2000 г., обн. ДВ., бр.67 от 27 юли 1999 г., посл. изм., ДВ., бр.53 от 27 юни 2014 г.

Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г., посл. изм., ДВ., бр.68, 2 август 2013 г.

Guidance Document No. 22: Updated Guidance on Implementing the Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy, Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC), ЕС, 2009

Common implementation strategy for the water framework directive (2000/60/EC), ЕС, 2 MAY 2001

Guide for authors providing and delivering maps and graphs, http://taskman. eionet.europa.eu/projects/zope/wiki/DataServiceMetadataInstructions, 2013

Н.Чанков, Ръководството към националната информационна система за питейни води, http://dwd.ncpha.government.bg/, 2011 г.

К. Попов, Курс по Географски информационни системи, София, 2004

Доклад за питейните води в България за 2008-2010 г. в системата EIONET http://cdr.eionet.europa.eu/bg/eu/dwd/envt3bouw
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.965

Refbacks

Font Size


|