Scientific Online Resource System

Social Medicine

Противоречия между медицинската и юридическата преценка на сътресението на мозъка със загуба на съзнание - необходимост от промени

В. Доков, Д. Радойнова

Abstract

Развитието от последните десетилетия в областта на диагностиката на мозъчни травми намира израз в широкоприети системи за оценка на травми по света. Същевременно българските закони, определящи мозъчното сътресение със загуба на съзнание като травма с опасност за живота, са непроменени от средата на ХХ в. Настоящото проучване анализира: 1) риска за смърт от това състояние според AIS (Abbreviated Injury Scale) и руската съдебномедицинска система; 2) съответствието между съвременната съдебномедицинска практика в България при оценка на това състояние и традиционните юридически разпоредби в страната. За целта са използвани експертизи от 20 български съдебни лекари, направени между 2009 и 2013 г., в които е описана поне една травма с временна опасност за живота. Тежестта на травмите е преценена от авторите съобразно американската система AIS и руската съдебномедицинска система. Резултатите свидетелстват, че въпреки налаганата от съдебномедицински експерти и юристи практика, днес сред съдебните медици в България няма единно мнение дали сътресението на мозъка, придружено със загуба на съзнание, представлява опасно за живота състояние. За да се спре практиката в България една травма да се оценява по различни начини, е необходима промяна в българските закони, отразяваща развитието във възможностите за диагностика.

Keywords

cerebral concussion; loss of consciousness; medical and legal assessment

Full Text


References

Марков М., Съдебно-медицински разбор на телесните повреди по нашия наказателен закон. София, 1942 г., стр.22-23.

Печилков И., Телесните повреди по НК на НРБ, изд. Хр. Данов, Пловдив, 1975

Раданов С., Телесните повреди по НК на РБ, Сиела, 2012

Наказателен Закон на княжество България, ДВ, бр. 40 от 21.02.1896 г.

Наказателен кодекс ДВ, бр. 26 от 02.04.1968 г., в сила от 01.05.1968 г.

AIS 2005 Abbreviated Injury Scale 2005. Update 2008.

Заповед №194Н на Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация от 24.04.2008 г.: „За утвърждаване на медицински критерии за определяне тежестта на уврежданията, причинени на здравето на човека”.

Лисаев П. Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди, София 2010, стр. 108.

M. Hirt a kolektiv. Poraneni v soudnim lekarstvim, Grada, Praha, 2011, p. 37-42

Постановление №3 от 27.09.1979 г. по НД№6/79, пленум на ВС. Публикувано: Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела 1953-1990, стр.170, пор. №55.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.966

Refbacks

Font Size


|