Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 27, No 2 (2019)

Съдържание PDF
  2

Accents

COVID 19 – ПРОИЗХОД, ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА Р. Константинов COVID 19 - ORIGIN, EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS AND FORECAST R.Konstantinov PDF
Румен Константинов 2-8

Social medicine

РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТЕРМИНАНТА НА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Е. И. Вълчева EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT - A DETERMINANT OF HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN THE MODERN SOCIETY E.I. Valtcheva PDF
Екатерина Вълчева 9-12

Health Promotion

„УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ“ – ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА П. Бончева, К. Докова HEALTH PROMOTING UNIVERSITIES – A REVIEW OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE P.Boncheva, K. Dokova PDF
Петя Бончева, Клара Докова 13-19
БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ Ж ВИДЕНОВА, Д. ВАНКОВА BULGARIAN FOLK DANCES AT A HEALTH PROMOTION LEVEL J.VIDENOVA, D. VANKOVA PDF
Жулиета Виденова, Десислава Ванкова 20-25

Healthcare management

Фармацевтични грижи при хора с разстройства от тревожно-депресивния спектър – пилотно проучване А.Кондова, А. Тодорова, Д. Ванкова Pharmaceutical care for anxiety and depressive disorders - a pilot study A.Kondova, A.Todorova, D.Vankova PDF
Антония Кондова, Анна Тодорова, Десислава Ванкова 26-31
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНА ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ИЗТОЧНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“, ВАРНА П. Манчева COOPERATION BETWEEN EASTERN AND WESTERN MEDICINE FOR PDF
Параскева Манчева 32-37

History of medicine

В борба срещу невидимия убиец. Накратко за историята на карантината Н. Марков FIGHTING THE INVISIBLE KILLER. BRIEFLY ABOUT THE HISTORY OF QUARANTINE N.Markov PDF
Николай Марков 38-42

New books

„ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРОЯВИ СПРЯМО ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ“ Представен от проф. д.ик.н. Пенка Найденова PDF
Пенка Найденова 43-46
135 години Варненско медицинско дружество – юбилейна книга PDF
автор автор 47

In the Old Archives

ПРОМОЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ЛЕКАРИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ В СОФИЯ – 1924 г. PDF
автор автор 48

Font Size


|