Scientific Online Resource System

Social Medicine

Ванкова, Десислава

  • No 2 (2019) - Health Promotion
    БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ Ж ВИДЕНОВА, Д. ВАНКОВА BULGARIAN FOLK DANCES AT A HEALTH PROMOTION LEVEL J.VIDENOVA, D. VANKOVA
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 2 (2019) - Healthcare management
    Фармацевтични грижи при хора с разстройства от тревожно-депресивния спектър – пилотно проучване А.Кондова, А. Тодорова, Д. Ванкова Pharmaceutical care for anxiety and depressive disorders - a pilot study A.Kondova, A.Todorova, D.Vankova
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|