Scientific Online Resource System

Social Medicine

Гетов, И.

 • No 3 (2015) - Medication supplies
  Изграждане на примерен мониторинг план за клинично изпитване, използващо `мониторинг, основан на оценка на риска` като метод за контрол на качеството
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3 (2015) - Medication supplies
  Прекласифициране на лекарствени продукти - поява и развитие на концепцията
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Анализ на тенденциите в развитието на аптечния сектор и дефиниране на новите предизвикателства
  Abstract
 • No 3/4 (2016) - Medication supplies
  Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Social medicine
  Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Healthcare management
  Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Healthcare management
  Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г.
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2-3 (2017) - Healthcare management
  Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г.
  Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|