Scientific Online Resource System

Social Medicine

Грекова, M.

  • No 4 (2017) - Healthcare management
    Картографиране и достъп до здравни грижи на деца и юноши от уязвими общности с фокус върху ромското население
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|